İşçi ve işveren arasındaki ilişkiler nasıl olmalıdır?

İşveren ve işçi, iş güvenliğiyle ilgili önlemleri dikkate almalıdır.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkiler nasıl olmalıdır?

Bir işveren işçisine nasıl davranmalıdır?

İslamiyet’te işçi-işveren ilişkisi her şeyden önce insani bir ilişkidir ve sadece maddi değil, manevi yönden de taraflara ağır sorumluluklar yükler. Çünkü bu ilişkide karşılıklı haklar söz konusudur.

İş barışının sağlanabilmesi için işveren ile işçi arasında sevgi ve saygı çerçevesinde insani ilişkiler kurulmalıdır. Dinimiz, insanlar arasında öngördüğü eşitlik ve kardeşlik ilkeleriyle toplumda barışı ve dayanışmayı amaçlar.

İşçinin işveren üzerinde birtakım maddi hakları vardır. Bu hakların başında yaptığı işe karşılık, alacağı ücret gelir. İnsana çalıştığının karşılığının verilmesi gerekir. Kur’an-ı Kerim’de “… Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir.” (Âl-i İmran suresi, 161. ayet.) buyrularak bu konuya dikkat çekilmiştir. Çalışan kişinin ücretinin ne kadar olacağı önceden belirlenmeli ve zamanı gelince geciktirilmeden ödenmelidir. Peygamberimiz (s.a.v.) “İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz” (İbn Mâce, Rühûn, 4.) buyurarak bu konunun önemini belirtmiştir. Bir başka hadisinde de Peygamberimiz (s.a.v.) “Üç kişi vardır ki, kıyamet günü beni karşılarında bulacaklardır… (Bunlardan biri de) işçinin ücretini vermeyendir“ (Buhari, İcâre, 10.) buyurarak işçinin ücretini vermemeyi büyük bir vebal olarak nitelemiştir.

İşveren ile işçi arasında sevgi ve saygı çerçevesinde insani ilişkiler kurulmalıdır.

İşçinin işveren üzerinde maddi hakları yanında birtakım manevi hakları da vardır. Hiçbir iş, işçinin hayatından ve sağlığından önemli olamaz. Bu bakımdan çalışma şartları insan şeref ve izzetine uygun bir biçimde düzenlenmelidir. Bu kapsamda işçisinin beden ve ruh sağlığını önemseyen ve ona göre bir iş ortamı hazırlayan işveren, üzerine düşen bir sorumluluğu yerine getirmiş olur.

İşçinin de işverene karşı yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları vardır. İşçi gücü oranında elindeki işi en iyi şekilde yapmaya gayret etmeli ve dürüst davranmalıdır. Peygamberimiz (s.a.v.) “Allah, kul bir iş yapacağı zaman onu sağlam yapmasını ister.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, XXIV, 306.) buyurarak Müslüman’ların işlerini düzgün ve özenle yapması gereğine işaret etmiştir.

İşçi, kendisine teslim edilen her türlü eşya ve malzemeyi emanet bilmeli ve onlara zarar vermemelidir. İşçi, Mü’minlerin en önemli özelliklerinin emanete riayet etmek ve verilen sözleri yerine getirmek olduğunu (bk. Mü’minun, 8. ayet.) unutmamalıdır.

Günümüzde insanların yaralandığı ve öldüğü birçok iş kazası meydana gelmektedir. Bu iş kazalarının pek çoğuna iş güvenliği kurallarının ihlali ve tedbirsizlik sebep olmaktadır. Bu tür durumlara düşmemek için işçi ve işveren iş güvenliğiyle ilgili gereken tedbirleri almalıdır.

İşveren ve işçi, iş güvenliğiyle ilgili önlemleri dikkate almalıdır.

Sonuç olarak, işçinin ve işverenin birbirlerine karşı gözetmeleri gereken hakları ve sorumlulukları vardır. Bunlar gözetilmediğinde hukuki, ahlaki ve uhrevi sonuçlar ortaya çıkar. Peygamberimizin (s.a.v.) şu hadisi sadece işçi işveren ilişkilerini değil, bütün insani ilişkileri de düzenleyen temel bir ilkedir. “Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş sayılmaz.” (Buhârî, İman, 7.)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.