Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Yolları nelerdir?

Fiziksel rehabilitasyon hizmetlerinde kişinin bedensel engelliliklerinin en aza indirilmesi amaçlanır.

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Yolları nelerdir?

Koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri nelerdir?

Basamaklı sağlık hizmeti nedir ve yararları nelerdir?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre her insanın sağlıklı yaşama, hastalandığında devletten tıbbi bakım alma gibi hakları vardır. Bu bildirgeyi imzalayan bütün devletler yurttaşlarının sağlığını korumak, bakım ve tedavisini üstlenerek sağlık hizmeti vermekle yükümlüdür. Sağlık hizmetleri bir toplumu oluşturan bireylerin geneli tarafından kabul görecek şekilde, onların da tam katılımı sağlanarak devlet ve toplumca karşılanabilir bir bedel karşılığında verilir.

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde topluma sağlık eğitimi verilmesi, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesi amaçlanır. Ancak bunların bir bütün olarak ve sınıflandırılarak sunulması önemlidir.

Sağlık hizmetleri nasıl sınıflandırılır?

Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması toplumun yaşam düzenine katkı sunar. Bu amaçla sağlık hizmetleri üç aşamada verilir:

1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Koruyucu sağlık hizmetlerinin amacı, kişileri hastalık etkenlerinden uzak tutarak hastalık, engellilik, erken ölüm vb. sonuçlardan korumaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri, kişiye ve çevreye yönelik olarak gerçekleştirilir.

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?

Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, bireyleri hastalıklardan korumak amacıyla verilir. Hastalıkların erken tanısı, bağışıklama, sağlık eğitimi verilerek bireylerin aile planlaması, yeterli ve dengeli beslenme, kişisel temizliğin önemi, sağlığın geliştirilmesi gibi konularda bilgilendirilmesi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yer alır. Bu hizmetler, aile sağlığı merkezleri, semt poliklinikleri, sağlık ve millî eğitim müdürlükleri gibi kurumlar tarafından alanında uzman kişilerce verilir.

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir?

Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, çevresel etmenleri zararsız hâle getirme ya da yok etme amacıyla verilir. Çevre kirliliğinin önlenmesi, altyapı yetersizliklerinin giderilmesi, atıkların zararsız hâle getirilmesi gıda kontrolü ile yeterli ve temiz su sağlanması yoluyla bulaşıcı hastalıkların denetim altında tutulması bu hizmetlerden bazılarıdır. Çevre ve şehircilik müdürlükleri ile belediyeler çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmeti veren kurumlardan bazılarıdır.

Laboratuvarda gıdaların analizinin yapılması çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerindendir.

2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri: İnsanlar koruyucu hizmetlerden yararlansalar bile hastalanabilirler. Bu durumda tedavi hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Tedavi hizmetleri basamaklı olarak verilir.

Birinci basamak tedavi hizmetleri nelerdir?

Birinci basamak tedavi hizmetleri, koruyucu hizmetlerle bir arada verilir. Yataksız sağlık kuruluşlarında, evde ve ayakta yürütülür. Aile sağlığı merkezleri, kurum hekimlikleri vb. sağlık kuruluşları birinci basamak tedavi hizmetlerinin verildiği yerlerdir. Hastalığına bu kuruluşlardaki imkânlarla tanı konulamayan ya da tedavisi yapılamayan hastalar, hekim tarafından ikinci basamağa yönlendirilirler.

İkinci basamak tedavi hizmetleri nelerdir?

İkinci basamak tedavi hizmetleri, hastaların ayakta ya da devlet hastaneleri ve özel hastaneler gibi sağlık kuruluşlarında yatırılarak yapılan tedavilerini kapsar.

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri nelerdir?

Üçüncü basamak tedavi hizmetleri, bazı hastalıkların tedavisi, özel bir yaş grubu ya da cinsiyet için en geniş imkânlara sahip yataklı tedavi kuruluşlarında verilir. Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinden üçüncü basamak tedavi hizmetleri alınır. Bu kuruluşlar yüksek tıp teknolojilerinin uygulandığı hastanelerdir. Kanser, kalp-damar, çocuk, kadın hastalıkları ve doğum hastaneleri bunlara örnek olarak verilebilir.

Tedavi hizmetlerinde basamaklı sağlık sistemine uymanın yararları nelerdir?

Tedavi edici sağlık hizmeti veren kuruluşlardan basamaklı sisteme uygun olarak yararlanılmalıdır. Acil durumlar dışında hastalar önce birinci basamağa başvurmalı, buradaki imkânlarla teşhis ya da tedavi edilemediklerinde bir üst basamağa gitmelidir. Böyle hareket eden kişiler hastanelerde yığılmalara, zaman, para ve enerji kaybına neden olmaz. Kendisine, ailesine ve vatanına karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olur.

Sağlık hizmetlerinden yararlanırken basamaklı sisteme uyulmalıdır.

3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri: Bu hizmetler hastalık ve kazalardan kaynaklanan kalıcı sağlık sorunlarının, kişinin günlük hayatını etkilemesini engellemek ya da bu etkiyi en aza indirmek için uygulanır. Bu hizmetler sağlık kurum ve kuruluşlarında yatılı ya da yatısız olarak verilir.

Rehabilitasyon hizmetleri, hastanın durumuna göre rehabilitasyon merkezlerinde iki şekilde verilir. Bunlar fiziksel ve psikososyal rehabilitasyondur. Fiziksel rehabilitasyon hizmetleri, bedensel kalıcı bozukluk ve engelliliklerin
düzeltilmesi amacıyla verilir. Psikososyal rehabilitasyon hizmetleri ise engellerinden dolayı çalışamayan ve günlük hayata uymada zorluk çeken kişilere verilir. Bu, hastaların günlük yaşama aktif olarak katılması, yaşam kalitesinin artırılması, işe uyum sağlaması ile ona yeni iş bulma ya da öğretme çalışmaları gibi amaçları kapsar.

Bu hizmetler bireyin bedensel ve ruhsal yönden başkalarına bağımlı olmadan yaşamasını sağlamak amacıyla verilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon nedir, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kişi ve ülkeye yararları nelerdir?

Yatalak hastaların en önemli ihtiyacının fizik tedavi ve rehabilitasyondur.

Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak bir yandan kazalar sonucu oluşan komplikasyonlar azaldı, yaşam süresinin uzadığı, diğer yandan kronik hastalıkları olan ve afetler ya da kazalara maruz kalıp yaşama dönen özürlü kişiler için yaşamı daha kolay hâle getirme gereksinimleri önem kazandı.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, eğitim, danışmanlık, bakım ve tedavi uygulamaları gibi hizmetlerle yürütülmektedir. Rehabilitasyon, bireyin ailesi ve toplum ile yeniden bütünleşmesini sağlayarak fonksiyonlarını optimal düzeyde sürdürmesini sağlar. Bunun yanında rehabilitasyonun ve fiziksel deformitelerin önlenmesi, sakat bireylerin koltuk değneği, baston, yürüteç, tekerlekli iskemle, protez, ortez gibi günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı yardımcı cihazlar kullanarak kendi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmesi, hastalıktan etkilenmiş organ ve sistemlerin fonksiyonel kapasitesinin artırılması, hastalıktan etkilenmemiş organ ve sistemlerin güç ve kapasitelerinin artırılması, kronik hastalığa sahip bireylerin var olan fonksiyonlarının ve öz bakım gücünün artırılması, hastanede kalış süresinin kısaltılması, sosyal ve iş çevresini uygun hâle getirerek ve psikolojik destek sağlayarak bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaç ve yararları vardır.

Hastalık geçiren kişinin ilk tedavileri yapıldıktan sonra durumu stabil hâle gelince rehabilitasyon tedavisine başlanması gerekmektedir. Hastalara ilk tedavi yattıkları serviste başlar ve sonrasında fizik tedavisi bölümünde, daha sonra ise hastanın evinde devam eder. Bu süreç hasta toparlanana kadar ya da istenilen seviyeye gelene kadar aktif bir şekilde devam eder. Belli süre hastanede tedavi alan hastalar taburcu edildikten sonra evde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına devam eder. Bu uygulamaları iyi bir fizyoterapistin yapması rehabilitasyonun verimini arttırır ve hastanın kısa zamanda toparlanmasını sağlar. Fizyoterapistin olmadığı durumlarda ise hasta yakınları bir fizyoterapistten yardım alarak kendilerinin yapabilecekleri kadarını hastaya uygularlar.

İyi bir tedavi ve bakım sonucunda hastalarda bası yaraları oluşmaz. Hastaların kas yapılarında kısalma olmaz. Hastada dolaşım ve solunum problemleri yaşanmaz. Solunum problemlerine bağlı olarak ortaya çıkan akciğer hastalıkları riski minimalize olur. Hasta kısa sürede oturma ve ayakta durma dengesini sağlar. Hastanın toparlanması en kısa sürede olur.

Rehabilitasyon; fizyoterapi, kas eğitimi, beslenme eğitimi, psikoterapi, gevşeme teknikleri, genel sağlığı koruma ve geliştirme, öz-bakım eğitimi, kullanılan ilaçlarla ilgili eğitim, taşıma, ev içi düzenleme, iş rehabilitasyonu, konuşma rehabilitasyonunu kapsayan programları içermektedir. Ortopedik, kas-hareket sistemi hastalıklarında ve amputasyonlarda, yatağa bağımlı hastalarda, travmatik beyin yaralanmalarında, kronik böbrek yetmezliği, AIDS gibi hastalıklar ve yanıklarda, doğumsal hastalıklarda (serebral palsy), kanserlerde, kalp ve yaşlılığa bağlı gelişebilecek sorunlarda rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Sakatlığın sürekli olduğu durumda birey iş gücüne dönemiyorsa bireyin bedensel ve mental durumu incelenerek durumuna uygun yeni bir işin kazandırılması konusunda eğitim verilmesi ve sonra yeni işe göre bireyin istihdamının yapılması da rehabilitasyon kapsamındadır.

Yatan hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon ciddi bir önem arz etmekte ve hastaların durumunu iyiye mi kötüye mi gideceğini belirlemektedir. Hastaları en kısa zamanda uzman ellerde tedavi ettirmek onlara bu mücadelede yapılacak en büyük destektir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir