M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

mabet  kelimesinin  eş anlamlısı: tapınak

macera  kelimesinin  eş anlamlısı: serüven

madde  kelimesinin  eş anlamlısı: nesne, özdek

maddi  kelimesinin  eş anlamlısı: özdeksel, tensel

mafsal  kelimesinin  eş anlamlısı: eklem

mağlubiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: yenilgi

mahalli  kelimesinin  eş anlamlısı: yerel, yöresel

mahdut  kelimesinin  eş anlamlısı: sınırlı, sayılı

mahiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: nitelik

mahrek  kelimesinin  eş anlamlısı: yörünge

mahrum  kelimesinin  eş anlamlısı: yoksun

mahsul  kelimesinin  eş anlamlısı: ürün

mahzur  kelimesinin  eş anlamlısı: sakınca

makam  kelimesinin  eş anlamlısı: orun

makbuz  kelimesinin  eş anlamlısı: alıntı

malum  kelimesinin  eş anlamlısı: bilinen

malumat  kelimesinin  eş anlamlısı: bilgi

malzeme  kelimesinin  eş anlamlısı: gereç

mana  kelimesinin  eş anlamlısı: anlam

manasız  kelimesinin  eş anlamlısı: anlamsız

manevi  kelimesinin  eş anlamlısı: içsel, tinsel

mani  kelimesinin  eş anlamlısı: engel

manzara  kelimesinin  eş anlamlısı: görünüm, bakacak

marifet  kelimesinin  eş anlamlısı: bilgi

masraf  kelimesinin  eş anlamlısı: gider

matbu  kelimesinin  eş anlamlısı: basılı

matbuat  kelimesinin  eş anlamlısı: basın

materyalist  kelimesinin  eş anlamlısı: özdekçi

materyalizm  kelimesinin  eş anlamlısı: özdekçilik

mazbata  kelimesinin  eş anlamlısı: tutanak

mecbur  kelimesinin  eş anlamlısı: yükümlü

mecburi  kelimesinin  eş anlamlısı: zorunlu

mecburiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: yükümlülük, zorunluluk

meçhul  kelimesinin  eş anlamlısı: bilinmeyen

medeni  kelimesinin  eş anlamlısı: uygar

medeniyet  kelimesinin  eş anlamlısı: uygarlık

mekan  kelimesinin  eş anlamlısı:yer

meleke  kelimesinin  eş anlamlısı: yeti, yordam

melodi  kelimesinin  eş anlamlısı: ezgi

memleket kelimesinin  eş anlamlısı: yurt

memnun olmak  kelimesinin  eş anlamlısı: gönenmek, kıvanmak

memnuniyet  kelimesinin  eş anlamlısı: kıvanç, sevinç

memur  kelimesinin  eş anlamlısı: işyar, işgören, görevli

menfii  kelimesinin  eş anlamlısı: eksi (tıp), olumsuz

merasim  kelimesinin  eş anlamlısı: tören

merhamet  kelimesinin  eş anlamlısı: acıma

mesaj  kelimesinin  eş anlamlısı: ileti, bildiri

mesela  kelimesinin  eş anlamlısı: sözgelişi, örneğin, sözgelimi

mesele  kelimesinin  eş anlamlısı: sorun

mesken  kelimesinin  eş anlamlısı: konut

meslek  kelimesinin  eş anlamlısı: öğreti (Felsefe), uğraş

mesul  kelimesinin  eş anlamlısı: sorumlu

mesuliyet  kelimesinin  eş anlamlısı: sorumluluk

mesut  kelimesinin  eş anlamlısı: mutlu

metafizik  kelimesinin  eş anlamlısı: doğa ötesi

methiye kelimesinin  eş anlamlısı: övgü

metot kelimesinin  eş anlamlısı: yöntem

metro kelimesinin  eş anlamlısı: altulaşım

metropol kelimesinin  eş anlamlısı: anakent, başyurt

mevcudiyet kelimesinin  eş anlamlısı: varlık

mevcut  kelimesinin  eş anlamlısı: var

mevzu  kelimesinin  eş anlamlısı: konu

mevzubahis  kelimesinin  eş anlamlısı: söz konusu

meydan kelimesinin  eş anlamlısı: alan

meyil kelimesinin  eş anlamlısı: eğilim, eğim, özlem

mezar kelimesinin  eş anlamlısı: gömüt

meziyet kelimesinin  eş anlamlısı: artam

mısra kelimesinin  eş anlamlısı: dize

mikyas kelimesinin  eş anlamlısı: ölçek

militan kelimesinin  eş anlamlısı: vurucu

millet kelimesinin  eş anlamlısı: ulus

milli kelimesinin  eş anlamlısı: ulusal

minik kelimesinin  eş anlamlısı: küçük

minimum kelimesinin  eş anlamlısı: azın

miras  kelimesinin eş anlamlısı: kalıt

misafir  kelimesinin  eş anlamlısı: konuk

misal  kelimesinin  eş anlamlısı: örnek

mısra  kelimesinin  eş anlamlısı: dize

mistisizm  kelimesinin  eş anlamlısı: gizemcilik

mizansen  kelimesinin  eş anlamlısı: oyun düzeni, sahneye koyma

modern  kelimesinin  eş anlamlısı: çağıl, çağdaş

monoton  kelimesinin  eş anlamlısı: tek düze

montaj  kelimesinin  eş anlamlısı: kurgu

monte etmek  kelimesinin  eş anlamlısı: kurmak, kurup takmak

moral  kelimesinin  eş anlamlısı: içgücü

muadil  kelimesinin  eş anlamlısı: denk, denktaş

muafiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: bağışıklık

muamele  kelimesinin  eş anlamlısı: işlem

muasır  kelimesinin  eş anlamlısı: çağdaş

muayene etmek  kelimesinin  eş anlamlısı: sınamak, yoklamak

muayyen  kelimesinin  eş anlamlısı: belirli

mucit  kelimesinin  eş anlamlısı: bulucu, türetmen

mucize  kelimesinin  eş anlamlısı: tansık

muhabere  kelimesinin  eş anlamlısı: iletişim, yazışma

muhacir  kelimesinin  eş anlamlısı: göçmen

muhafazakar  kelimesinin  eş anlamlısı: tutucu

muhalefet kelimesinin  eş anlamlısı:karşıcılık

muhit  kelimesinin  eş anlamlısı: çevre

muhit kelimesinin  eş anlamlısı:ortam

muhtaç olmak kelimesinin eş anlamlısı:gereksemek

muhtar kelimesinin eş anlamlısı:özerk

muhtelif kelimesinin  eş anlamlısı: ayrışık

muhtemel kelimesinin  eş anlamlısı:olası

muhteşem kelimesinin  eş anlamlısı:görkemli

muhteva  kelimesinin  eş anlamlısı: içerik

mukabil  kelimesinin  eş anlamlısı: karşılık

mukadderat  kelimesinin  eş anlamlısı: yazgı, alın yazısı

mukamele kelimesinin  eş anlamlısı: karşılık

mukavemet kelimesinin  eş anlamlısı:direnç, direnme

mukayese kelimesinin  eş anlamlısı:karşılaştırma

muntazam kelimesinin  eş anlamlısı:düzgün

mutaasıp  kelimesinin  eş anlamlısı: bağnaz

muteber kelimesinin  eş anlamlısı: saygın

mutemet kelimesinin  eş anlamlısı: güvenilir kişi

mutlak kelimesinin  eş anlamlısı: salt

mutluluk kelimesinin  eş anlamlısı: sevinç

muvazene kelimesinin  eş anlamlısı: denge

mübadele kelimesinin  eş anlamlısı: değişim

mübarek kelimesinin  eş anlamlısı: kutlu

mücadele kelimesinin  eş anlamlısı: savaşım

müdafaa kelimesinin  eş anlamlısı: savunma

müddet kelimesinin  eş anlamlısı: süre

müessese kelimesinin  eş anlamlısı: kurum

müessir kelimesinin  eş anlamlısı:etken, etkili

mühim kelimesinin  eş anlamlısı:önemli

müjde kelimesinin  eş anlamlısı:muştu

mükafaat kelimesinin  eş anlamlısı:armağan, ödül

mükellef  kelimesinin  eş anlamlısı: yükünmlü

mükellef kelimesinin  eş anlamlısı:yükümlü

mükemmel kelimesinin  eş anlamlısı:yetkin

mülkiyet kelimesinin  eş anlamlısı:iyelik

mülteci kelimesinin  eş anlamlısı:sığınmacı

mümbit kelimesinin  eş anlamlısı:bitek, verimli

mümkün kelimesinin  eş anlamlısı:olabilir

münasebet kelimesinin  eş anlamlısı: bağıntı

münderecat kelimesinin  eş anlamlısı: içindekiler

münekkit kelimesinin  eş anlamlısı :eleştirmen

münhani kelimesinin  eş anlamlısı: eğri

müphem kelimesinin  eş anlamlısı:belirsiz

müsabaka kelimesinin  eş anlamlısı:yarışma

müsamaha kelimesinin  eş anlamlısı: hoş görme

müsamere  kelimesinin  eş anlamlısı: gösteri, sazlı sözlü eğlenti

müspet  kelimesinin  eş anlamlısı: olumlu

müstenkif kelimesinin  eş anlamlısı:çekimser

müstesna kelimesinin  eş anlamlısı:ayrıksı, ayral, ayrı

müşahit kelimesinin  eş anlamlısı:gözlemci

müşerref olmak kelimesinin eş anlamlısı:şereflenmek

müşfik kelimesinin  eş anlamlısı:sevecen

müşterek  kelimesinin  eş anlamlısı: ortaklaşa

mütareke kelimesinin  eş anlamlısı:bırakışma

müteharrik kelimesinin  eş anlamlısı:devingen

mütenazır kelimesinin  eş anlamlısı:bakışan, birbirine bakan

mütercim kelimesinin  eş anlamlısı:çevirmen

mütevellit  kelimesinin  eş anlamlısı: doğmuş, doğan, ileri gelen

müttefik  kelimesinin  eş anlamlısı: bağlaşık

müzakere  kelimesinin  eş anlamlısı: görüşme

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir