Aile kurumunun önemi nedir?

aile ayak sevgi

Aile kurumunun önemi nedir?

Aile kurumunun toplumun ve neslin korunması açısından önemi nedir?
Sosyal Hayatın Temeli Olarak Aile neden önemlidir?
Bir insan yavrusunun yetişebileceği en güvenli ortam neresidir?

Aile, din ve hukuk açısından evlenmeleri için herhangi bir engel olmayan erkek ile kadının kendi hür iradeleriyle evlenmeleri sonucunda kurulan en küçük toplumsal yapıdır. Anne, baba ve çocuklardan meydana gelen aileye çekirdek aile denir. Büyük baba, büyük anne, gelin, damat, çocuk, torun gibi ikiden çok neslin bir arada yaşadığı
aileye ise geniş aile denir.

İslam’a göre büyük anne, büyük baba her zaman ailenin bir parçasıdır. Kur’an-ı Kerim’de “Rabbin O’ndan başkasına kulluk etmemenizi, anneye babaya iyilikle muamele etmenizi emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara ‘öf’ bile deme, onları azarlama, onlara güzel söz söyle.” 1 buyrulmaktadır. Bu ayete göre ebeveynlerimizin bizim yanımızda yaşlanması, huzuru ailesinde bulması öngörülmekte; anne ve babanın yaşlandıklarında da ailenin bir parçası olarak devam etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Aile sosyal hayatın temelini oluşturur. Bir toplumun huzur ve mutluluğu, ailedeki huzur ve mutlulukla doğrudan ilişkilidir. Bedenen ve ruhen sağlıklı nesillerin yetişmesi ailenin temel fonksiyonlarından biridir. Bu nedenle dinimiz, sağlıklı ve hayırlı nesiller yetiştirmek için evlenmeyi teşvik etmiştir. Boşanmayı başvurulacak son çare olarak görmüştür. Hatta Peygamberimiz (s.a.v.)* boşanmayı Allah’ın (c.c.)** en sevmediği helal olarak nitelendirmiştir.2

Aile, insanın hayata hazırlandığı bir okuldur. Hayat karşısında ustalaşan anne ve baba gelecek nesillere yani çocuklarına iş tutmayı, işi güzel yapmayı, doğruluk ve dürüstlük üzere çalışmayı, adaletli olmayı ve paylaşmayı öğretirler.

İslam’ın aileye verdiği değer, ilk ve en önemli eğitim yuvası olmasından da kaynaklanır. İnancımızı, dinî ve ahlaki değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yani güzel ahlaka ait daha birçok şeyi aile içinde öğreniriz. Peygamberimiz (s.a.v.) “Çocuğunuza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır.”3 buyrularak ailenin en önemli görevinin çocuğu ahlaklı ve edepli yetiştirmek olduğunu vurgulamıştır.

Bir toplumun sağlamlığı aile kurumunu sağlam olmasına bağlıdır. Çünkü milletin ideallerini benimsemiş bireyler ilk eğitimlerini aile içinde alırlar. Bir anne ve baba çocuğunun sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz. Onda sevgi, şefkat, merhamet gibi ruhunda iz bırakan tertemiz duyguları da inşa eder. Çocukların gelişip yetişmesinde, güçlü bir karaktere sahip olmasında, milli ve manevi değerleri benimsemesinde, hayata donanımlı bir şekilde başlamasında ailenin büyük rolü vardır.

Ailenin tarihi insanlık tarihi ile başlar. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem (a.s.)*** ve eşi Hz. Havva ilk aileyi oluşturmuşlardır. Bu karı koca birlikteliğiyle nesiller Hz. Âdem ile Havva’nın zürriyetinden türemiş ve devam etmiştir.4 Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in (a.s.) ailesi için dua ettiği ve soyunun salih kimselerden olması için Yüce Allah’a (c.c.) niyazda bulunduğu anlatılmaktadır.5 Ailenin önemi Hz. Lokman’ın (a.s.) çocuğuna olan nasihatlerinde de karşımıza çıkmaktadır. Lokman, (a.s.) oğluna şirkten, nifaktan, küfürden uzak durmasını; edepli ve ahlaklı bir genç olmasını öğütlemektedir.6 Peygamberimiz de (s.a.v.) “Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de aileme karşı en iyi olanınızım…”7 buyurarak aile kurumuna verdiği önemi bizlere göstermiştir.

Bütün milletler tarih boyunca aile kurumunun korunmasına önem vermiştir. Anayasamızın 41. Maddesi ailenin Türk toplumunun temeli olduğunu ifade ederek devletin aile yapısını koruması, ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulamıştır.

1 İsra suresi, 23. ayet.
* Sallallâhu aleyhi ve sellem: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) adı anıldığında söylenen “Ona salât ve selam olsun” anlamındaki dua ifadesi.
** Celle celâlühû: Allah’ın (c.c.) adı anıldığında söylenen “O’nun şanı en yüce” anlamındaki övgü ifadesi.
2 bk. Ebû Dâvûd, Talâk, 3.
3 Tirmizî, Birr, 33.
*** Aleyhisselam: Hz. Muhammed (s.a.v.) dışındaki diğer peygamberlerin Kur’an’da adı geçen yüce kişilerin ve büyük meleklerin adı anıldığında söylenen “selam onun üzerine olsun” anlamındaki dua ifadesi.
4 bk. Nisa suresi, 1. ayet.
5 bk. İbrahim suresi, 40-41. ayetler.
6 bk. Lokman suresi, 13-20. ayetler.
7 Tirmizî, Menâkıb, 63.

Aile ile ilgili değerlerimiz nelerdir?

• Sadakat
• İnanç ibadet ve ahlaki değerlere bağlılık
• Aile üyeleri arasında sevgi, dayanışma ve yardımlaşma
• Aile üyelerinin birbirlerine bağlılığı
• Aile büyüklerine saygı
• Usulüne uygun evlilik (söz kesme, nişan, nikâh, düğün vb.)
• Aile birlikteliği
• Ailenin kutsallığı

Ailenin önemi ile ilgili sözler ve sloganlar

Aile Sosyal Hayatın Temelidir.
Aile toplumun çekirdeği, özüdür.
Aile huzur ve mutluluğun kaynağıdır.
Toplumun devamı aile ile sağlanır.
Din ve ahlak duyguları ailede öğrenilir.
Sorumluluk duygusu ailede kazanılır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir