Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir?

Derslerde faydalanılacak yöntem ve teknikler önemlidir. Yararlanılabilecek bu yöntem ve teknikler nelerdir?

Dinleme Yöntem ve Teknikleri nelerdir?

Katılımlı Dinleme: Metnin herhangi bir yerinde durularak metnin sonrasını tahmin ettirildiği ve bu tahminlerin not edildiği dinlemedir.

Seçici Dinleme: Metinde neleri not alacağını, not alma biçimi ve not almak için gerekli araç gereç konusunda öğrencilerin daha önceden bilgilendirildiği dinlemedir.

Sorgulayıcı Dinleme: Bir konuşmada ifade edilen görüşlerin nedenleriyle birlikte verilip verilmediğini,
öne sürülen gerekçelerin tutarlı olup olmadığını sorgulayarak dinlemedir.

Okuma Yöntem ve Teknikleri nelerdir?

Paylaşarak Okuma: Metnin bir öğrenciye yüksek sesle okutulduktan sonra, öğrenciler arasında paylaştırılmasıyla yapılan sesli okumadır.

Sesli Okuma: İşitilebilir ses tonuyla vurgu, tonlama ve telaffuza, noktalama işaretlerine dikkat ederek okumadır.

Sessiz Okuma: Dudak kıpırdatmadan gözle okumadır.

Sorgulayıcı Okuma: Okuyucunun okuma sırasında metinde işlenen düşüncedeki tutarlılık ve tutarsızlıklar, çelişkiler, yazılma nedenleri, verilen örneklerin uygunluğu ya da yeterliliği hakkında kendine sorular sorarak okumadır.

Not Alarak Okuma: Başlık ve görsellerine dikkat edilerek metnin önemli yerlerinin altının çizilerek ya da kısa notlar alınarak yapılan okumadır.

Diğer Yöntem ve Teknikler nelerdir?

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde gerekli kavram, bilgi ve becerilerin kazanımında yararlanılabilecek ve etkinliklere temel oluşturabilecek bazı yöntem ve teknikler şunlardır:

Akrostiş Tekniği: Dizelerin ilk harflerini bir şifre, kavram, söz öbeği veya cümle verecek biçimde alt alta sıralamaktır.

Alan Gezileri: Öğrenilenlerle ilgili mekânlara yapılan inceleme gezileridir.

Betimleyici Yazma: Bir nesnenin, bir kişinin ya da bir yerin dış görünüşünü ayrıntılı bir şekilde yazmaktır.

Beyin Fırtınası: Açık fikirli olarak bir konu, olay veya problem hakkında düşünmek ve mantıklı olup olmadığı endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmektir.

Bulmaca: Konu ile ilgili bulmaca hazırlamak ya da öğretmen tarafından hazırlanmış bir bulmacayı çözmedir.

Dramatizasyon: Öğrenilenleri canlandırarak göstermektir.

Empati Kurma: Kişinin kendisini başka birinin yerine koyarak onun hissettiklerini hissetmeye çalışmadır.

Geri Plandaki Düşünceleri Bulma: İşlenen konu ya da konuyla ilgili olayları analiz ederek açıkça ifade edilmemiş düşünceleri keşfetmeye çalışmaktır.

Görsel İmge Oluşturma: Konuyu; grafik, resim, fotoğraf, karikatür, tablo, şema ve şekil gibi herhangi bir görsel imge ile göstermektir.

Görüşme Yapma: Öğrenilenlerle ilgili gerçek yaşamdaki insanlara bilgi alma amaçlı soruların sorulması ve bu soruların cevaplanmasıdır.

Gösteri: Bir şeyin nasıl yapılacağının açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesidir.

Gözlem ve İnceleme: Bir nesneyi ya da bir gerçeği anlamak için olay, nesne ya da gerçeğin türlü belirti ve şartlarını izleme ile inceleme işidir.

İkna Edici Konuşma/Yazma: Muhatabın düşünce süreçlerinin bilincine varmasını sağlayan ve farklı düşünce süreçlerini de göz önünde bulunduran konuşma ve yazmadır.

Karşılaştırma: Öğrenilenler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemektir.

Karşılaştırmalı Yazma: İki ya da daha fazla nesnenin, kişinin, yerin birbiriyle benzer özelliklerini ve farklı yönlerini birer paragrafta ele alarak yazmadır.

Kavram Haritası Oluşturma: Konu ile ilgili başlıca kavramların, merkezî bir kavram etrafında, birbirleriyle ilişkilerini gösterecek bir haritanın oluşturulmasıdır.

Önem Sırasına Koyma: Konudaki ana düşünceleri, ilkeleri ya da anahtar sözcükleri önem sırasına koymaktır.

Örnek Olay Analizi (Çözümlemesi): İşlenen konuyla ilgili örnek olayların, işlenen konu ilkeleri açısından çözümlenmesidir.

Örnek Verme: Konuları açıklığa kavuşturan örnekler vermektir.

Pandomim: Düşünce ve duyguları, müzik veya türlü eşyalar eşliğinde gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan sözsüz oyundur.

Problem Çözme: Bir problemle ilgili verilerin toplanıp amaca uygun seçimlerin yapılmasından sonra çözüme yönelik ortaya konulan aktivitelerdir.

Reklam Hazırlama/Poster Afiş Hazırlama: Konuya ilişkin tanıtıcı reklam, poster ya da afişler tasarlamaktır.

Sınıflandırma: Belli bir konuda bilgi toplamak ve onları sınıflandırarak sunmaktır.

Slogan Bulma: İşlenen konunun ana düşüncesini yansıtan slogan üretmektir.

Sonuç Çıkarma: İşlenen konuda ulaşılan sonuçların belirlenmesidir.

Sorgulayıcı Yazma: İşlenen konunun sonuçlarının belirlenmesidir. Yazarın bir konu hakkında katılmadığı noktaları, çelişkileri, tutarsızlıkları ya da katıldığı durumları mantıksal bir temele oturtarak karşı olma ya da destekleme nedenleriyle birlikte aşamalı bir şekilde yazmasıdır.

Şiir-Hikâye Yazma: İşlenen konunun önemli noktalarını yansıtan şiir ya da hikâye yazmadır.

Tartışma: Belli bir konuyu kavratmak amacıyla karşılıklı görüş ve eleştiriler üreterek o konunun kapsamlı ve detaylı olarak incelenmesidir.

Tavsiyede Bulunma: Konuda öğrenilenleri ilgili kişilere tavsiye etmektir.

Yordama Yapma: Konunun işlenmemiş bölümüyle ilgili tahminlerde bulunma ve bu tahminlerin gerekçelerini açıklamadır.

Yukarıda sıralanan yöntem ve tekniklerin yanı sıra değerlendirme, benzetim, günlük yaşamla ilişkilendirme, not alma, görüş tarama, formülleştirme, haber toplama, bildikleriyle bağ kurma, dosya oluşturma, öykü tamamlama, öğretim malzemesi hazırlama, çalışma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez oluşturma ve sınama, yıllık hazırlama, tersinden düşünme, anlaşma imzalama, öğrendiklerini listeleme, proje, gazete çıkarma ve yeniden yazma gibi ek yöntemler de kullanılabilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir