S Harfi ile Başlayan Kelimeler

Saksı

S Harfi ile Başlayan Kelimeler

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Sadaka kelimesinin sözlük anlamı: Allah (c.c.) yolunda harcama, Allah rızası için fakirlere yapılan karşılıksız yardım ve her türlü iyilik.

Sadakat kelimesinin sözlük anlamı: İhanet etmeme, aldatmama, vefalı olma, dostluk, bağlılık, güven duyma, sözünde durma, doğruyu söyleme; sevdiği birisini yalnızca Allah (c.c.) rızası için sevme, maddi bir çıkar gözetmeme, sevdiği kişiye karşı içtenlikle davranma ve kendisine iyilikte bulunan kimsenin iyiliğini hiçbir zaman unutmama anlamlarına gelir.

Sağlık kelimesinin sözlük anlamı: Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Sahne kelimesinin sözlük anlamı: İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan; oyun, müzik, gösteri vb. etkinlikler yapmaya uygun yer.

Sakınca kelimesinin sözlük anlamı: Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken durumlar.

Saksı kelimesinin sözlük anlamı: Pişmiş toprak veya plastik gibi malzemelerden yapılan, çiçek yetiştirmekte kullanılan kap.

Salavat kelimesinin sözlük anlamı: Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan dua ifadelerine salavat denir.

Salim kelimesinin sözlük anlamı: Korku, endîşe ve sıkıntıdan uzak, güvenli (kimse), emin.

Sanayi kelimesinin sözlük anlamı: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri.

Sancak kelimesinin sözlük anlamı: Bayrak.

Saray kelimesinin sözlük anlamı: Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.

Sarkaç kelimesinin sözlük anlamı: Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim.

Sarkmak kelimesinin sözlük anlamı: Aşağıya doğru uzanmak.

Satranç kelimesinin sözlük anlamı: İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik siyah ve beyaz on altışar taşla oynanan bir oyun.

Saygı kelimesinin sözlük anlamı: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye veya herhangi bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

Sayı kelimesinin sözlük anlamı: Rakamların bir araya gelmesiyle oluşan sembol.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Seçim kelimesinin sözlük anlamı: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme.

Sefa/safa kelimesinin sözlük anlamı: Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik.

Selam kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma.

Sembol kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi belirten nesne veya işaret.

Semer kelimesinin sözlük anlamı: At, eşek, katır ve benzeri hayvanların sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan araç.

Ser kelimesinin sözlük anlamı: Ser kelimesi Türkçemize Farsça üzerinden geçmiştir ve sıklıkla kullanılır. Birçok kişi tarafından kullanılan ser kelimesi ile sürekli olarak karşılaşılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre ser kelimesinin sözlük anlamı baş ya da kafa anlamına gelip bu anlamlarda cümle içinde kullanılmaktadır. Ser kelimesi kafa, baş ya da başkan anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Farsça kökenli olan ser kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılmaktadır. Ser kelimesi, Türkçeye diğer birçok kelime gibi farklı bir dilden geçmiştir ve kökeni Farsçadır. Uzun yıllardır dilimizde kullanıldığından birçok kişi tarafından aşina olunmuştur. Türkçede çok farklı dillerden alınmış sözcükler vardır ve bu sözcükler dilimizde oldukça sık kullanılabilir. Ser kelimesi de Farsçadan dilimize geçmiştir ve sıklıkla birçok kişi tarafından kullanılır. Ser, Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman baş, kafa anlamlarına gelen bir sözcüktür. Ser sözcüğünün bir diğer anlamı ise başkan ya da reis demektir. Her iki kullanım da ser kelimesinin doğru kullanımı olarak kabul görür.

Sera kelimesinin sözlük anlamı: Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer.

Sert kelimesinin sözlük anlamı: Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı.

Servis kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir kuruluşun ulaşım işlerinde kullanılan taşıma aracı.

Serüven kelimesinin sözlük anlamı: Baştan geçen ilginç olay.

Ses kelimesinin sözlük anlamı: Kulağın duyabildiği titreşimlere ses denir. Aralarında uyum bulunan titreşimler.

Sevap kelimesinin sözlük anlamı: Allah’ın (c.c.) rızasını ve sevgisini kazandıracak güzel söz ve davranışlarımız için Allah’ın (c.c.) verdiği karşılığa sevap denir.

Sevgi kelimesinin sözlük anlamı: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Sevinçli kelimesinin sözlük anlamı: İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan mutluluk.

Seyahat kelimesinin sözlük anlamı: Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Sıcaklık kelimesinin sözlük anlamı: Hamamlarda yıkanılan sıcak yer.

Sıhhat kelimesinin sözlük anlamı: Arapça kökenli olan sıhhat kelimesi sağlık, esenlik ya da doğruluk demektir. Sıhhat kelimesi genelde sağlık anlamında kullanılsa da diğer anlamlarında da sıklıkla kullanılır. Sağlık ya da esenlik anlamında olumlu bir sözcük olan sıhhat sözcüğü doğruluk anlamında da kullanılabilir. Sıhhat, genelde sağlık olarak kullanılsa da farklı anlamlara da sahiptir. Köken olarak Arapçadır ve Türkçeye de yerleşmiştir. Kalıplaşmış olarak sıhhatler olsun gibi bir kullanım alanı vardır ve bu kullanımda sıhhatler olsun demek esenlik olsun, sağlık olsun demektir.

Sifon kelimesinin sözlük anlamı: Hızla fışkırtılan su yardımıyla pis su ile dışkıları atık su tesisatına akıtan düzenek.

Silikon kelimesinin sözlük anlamı: Su geçirmeyen, yumuşak bir madde.

Silüet kelimesinin sözlük anlamı: Fransızca silhouette ifadesinden Türkçeye silüet olarak girmiş olan silüet kelimesi, bir isim şeklinde kullanılan karaltı ya da gölge anlamlarına gelmektedir. Bir şeyin tam olarak görülmemesi fakat genel anlamı ile açıklanacak şekilde gölgeli görülmesi silüet anlamındadır. Gölge ya da karaltı anlamlarına gelen ve Fransızca kökenli olan silhouette kelimesinden dilimize silüet olarak evrilmiştir. Silüet nedir? Silüet kelimesi sanat alanında daha fazla bir kullanım alanına sahiptir. Günlük konuşma dilinde de birçok kişi tarafından kullanılır. Silüet, Fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkçeye de Fransızca dilinden geçmiştir. Sanatın gelişmesi ile beraber bazı terimler ortaya çıkmıştır ve bu terimlerin karşılığı olarak da dilimizde kullanılmaya başlanmıştır. Silüet, gölge anlamına geldiğinden genellikle resim alanında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre silüet tam anlamıyla bir isim şeklide kullanılmakta olan karaltı ya da gölge anlamlarındadır. Bir nesnenin ya da bir kişinin tam görülmemesi fakat yine de bir karaltı şeklinde anımsanması onun silüeti demektir.

Sinema kelimesinin sözlük anlamı: İçinde izleyicilerin film izlediği yer.

Sinirli kelimesinin sözlük anlamı: Kızgın olmak.

Siren kelimesinin sözlük anlamı: Tiz ses çıkaran uyarıcı alet.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Slogan kelimesinin sözlük anlamı: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Soğukkanlı kelimesinin sözlük anlamı: Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşan (kimse), serinkanlı.

Soğukluk kelimesinin sözlük anlamı: Hamamlarda yıkanılan yerle giyinilen yer arasındaki az ısıtılan yer.

Sohbet kelimesinin sözlük anlamı: 1. İki veya daha çok kimse arasında karşılıklı olarak dostça, arkadaşça yapılan konuşma, 2. Arkadaşlık etme, birlikte bulunma, arkadaşlık.

Sokak kelimesinin sözlük anlamı: İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye göre daha dar veya kısa olabilen yol.

Solucan kelimesinin sözlük anlamı: Yuvarlak veya yassı olup sürünerek hareket eden uzun ince hayvan.

Sorumluluk kelimesinin sözlük anlamı: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. Sorum, mesuliyet. Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu.

Sorun kelimesinin sözlük anlamı: 1- Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem 2- Sıkıntı veren durum, dert
Sorun kelimesi cümlede nasıl kullanılır?
– Çözmemiz gereken bir sorun olursa bunu dostumuzla yüz yüze konuşuruz.
– Türkiye’ye gölge oyununun ne zaman ve nasıl girdiği sorunu üzerine çeşitli yorumlar bulunmaktadır.
Sorun kelimesi ile ilgili atasözleri ve deyimler nelerdir?
– sorun çıkarmak
– sorun etmek
– sorun olmak
Sorun kelimesi ile ilgili kavramlar nelerdir?
beslenme sorunu

Soy kelimesinin sözlük anlamı: Aynı ırktan, aynı kandan gelen geçmiş ve yaşayan nesiller topluluğu, kuşaklar.

Soy ağacı kelimesinin sözlük anlamı: 1. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayatağacı, soy kütüğü. 2. Cins, tür, çeşit.

Soylu kelimesinin sözlük anlamı: 1. İyi ve köklü bir soydan gelen (kimse), necip, asil. 2. Ruh ve mânâ bakımından üstün, hürmete lâyık, şerefli, haysiyetli, yüce (kimse), asil.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Sözcü kelimesinin sözlük anlamı: Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse.

Sözlük defteri kelimesinin sözlük anlamı: Öğrenilen yeni kelimelerin anlamlarıyla birlikte alfabetik sıraya göre yazıldığı defterdir.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Spor kelimesinin sözlük anlamı: Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen hareketlerin tümü.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Stant kelimesinin sözlük anlamı: İş yerlerinde malların alıcılara gösterilmek üzere sunulduğu, özel olarak hazırlanmış bölüm.

Strateji kelimesinin sözlük anlamı: 1. Bir hedefe ulaşmak için önceden yapılan plan ve buna uygun hareket, tutulan yol. 2. Orduların devlet ve millet için siyasi, iktisadi ve manevi bakımdan en uygun sonucu verecek şekilde barışta ve savaşta sevk ve idare edilmesi ilmi ve sanatı.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Supap kelimesinin sözlük anlamı: Bir yay yardımıyla gergin tutulan, gidip gelme hareketiyle gaz ya da sıvı maddenin geçişini ayarlamaya yarayan kapak, sibop.

Subay kelimesinin sözlük anlamı: Silahlı kuvvetlerde rütbeli asker.

Surat kelimesinin sözlük anlamı: Yüz.

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Süet kelimesinin sözlük anlamı: Yumuşak, ince tüylü deri.

Sülale kelimesinin sözlük anlamı: Soy, sop.

Sünnet kelimesinin sözlük anlamı: 1. İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek manalarındaki sünnet, Peygamberimiz Hazreti Muhammet(sav)’in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları, koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yol 2. Erkek çocuklarda üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.

Sürpriz kelimesinin sözlük anlamı: İnsanları şaşırtarak sevindiren olay.

Süreç kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay dizisi.

Sürü kelimesinin sözlük anlamı: Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.

Sürücü kelimesinin sözlük anlamı: Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, şoför.

Sütannelik kelimesinin sözlük anlamı: Sütanne olma durumu, sütanalık.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir