Öğretim yöntem ve stratejileri nelerdir?

Online İlkokul

Öğretim yöntem ve stratejileri nelerdir?

5E ÖĞRETİM MODELİ

5E Öğretim modeli Yapılandırıcı Öğrenme Kuramını temel alarak geliştirilmiş bir öğretim modelidir. Bu yüzden yapılandırıcı öğrenme teorisinin ortaya koyduğu ilkeleri temel alır. Örneğin, öğrenciler öğrenme ortamına kendilerine özgü ön bilgi ve inançlarla gelirler; bu ön bilgi, tutum ve amaçlar öğrenmeyi etkiler. Bu model adından da anlaşıldığı gibi beş evreden oluşmaktadır.

Bu evreler giriş, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme olarak adlandırılmaktadır.

Giriş: Öğretmen ön bilgi/becerileri ve yeni kazanılacak bilgi/becerileri birbirine bağlayan, öğrenciler için ilginç, motive edici ve anlamlı etkinlikler hazırlamalıdır. Bu; bir soru, belirlenen bir problem veya öğrencilerin ön bilgileriyle açıklamaya çalıştığı fakat açıklamakta zorlanacağı bir olay olabilir.

Keşfetme: Öğrencilerin konuya ilgi ve öğrenme isteği oluşturulduktan sonra onlara yeni konuyu veya kavramı keşfetmeleri için zaman verilmelidir. Burada öğrencilerin hedef kazanıma ulaşmaları için gerekli etkinlikler düzenlenir ve bu etkinlikler için gerekli araç ve gereç hazırlanır, böylece öğrencilerin etkinlikleri yapması, ön bilgilerini sorgulamaları ve test etmeleri, eğer var ise yanlış bilgilerini düzeltmeleri ve yeni olguları keşfetmeleri sağlanır.

Açıklama: Bu evre ise birinci ve ikinci evrede öğrencilerin aktif katılımlarıyla ulaştıkları yargıları, değişkenler arasındaki ilişkileri veya yeni keşifleri ifade eden olgu, kavram, ilke veya yasanın adlandırma evresidir. Yeni ilişkileri veya kavramları öğrencilerin adlandırması güç olduğu için, öğretmen kavramı tanımlamalı veya tanıtmalıdır. Bu evre modelin en öğretmen merkezli kısmıdır.

Derinleştirme: Bu evre öğrencilerin kazandıkları kavramsal bilgileri veya yetenekleri geliştirmesi ve derinleştirmesi için gerekli evredir. Bu bölümde öğrencilere bir önceki evrede öğrendikleri bilgi ve becerileri benzer durumlarda uygulama ve kullanma fırsatı verilir. Bununla yeni kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu evrede ayrıca öğrenciler yeni öğrenilen kavramları doğru bir şekilde ifade etmeye ve tanımlamaya özendirilir.

Değerlendirme: Bu evrede eğitim ile ilgili hedeflenen kazanımlara hangi oranda ulaşıldığını belirlemek amacıyla öğrencilerin yeni oluşturdukları anlayış ve beceriler öğretmen tarafından değerlendirilir.

İŞ BİRLİĞİNE BAĞLI ÖĞRETİM MODELİ

Bir öğretmen, öğrenmenin gerçekleşmesi için sınıf ortamını farklı şekillerde yapılandırabilir. Bazen öğrenciler arasında en iyi notu alan kişiden başlayarak sınıf yapılandırılabilir. Birçok durumda sınıf ortamı öğrencilerin birbirleriyle yarıştığı bir ortama dönüşmektedir. Bazen sınıf her öğrencinin kendi öğrenme sitilini veya yaklaşımlarını kullanarak kendi öğrenmesini gerçekleştirdiği bir ortam hâline de dönüşebilmektedir.

İş birliğine bağlı öğretim modelinde, belirlenen kazanımlara ulaşılmada öğrencilerin birbirine yardımcı olması için ikili ya da küçük gruplar oluşturularak, sınıf, iş birliğinin teşvik edildiği bir ortam hâline dönüştürülür. İş birliğine dayalı öğrenme yöntemi, ortak bir amacı başarmak için öğrencilerin bir ekip olarak çalışmasıdır. İş birliğine dayalı öğrenme yönteminin önemli unsurları şunlardır:

1. Ekip üyeleri, kendilerinden istenilenleri öğrenmekle ve bütün grup elemanlarının öğrenmesini sağlamakla yükümlüdür.

2. Ekip üyeleri, diğer üyelerin başarılarını artırmada birbirlerine katkıda bulunmalı, destek olmalı, birbirlerini cesaretlendirmeli ve üyelerin harcadıkları çabaları takdir etmelidir.

3. Ekip olarak bireysel çabalarının ekip başarısını etkileyeceğinin farkında olmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

4. Ekip üyeleri, aralarında iyi bir iletişim kurmalı ve grup içindeki çatışmaları en iyi şekilde çözümleyebilmelidir.

5. Ekip üyeleri, yapılan çalışma ve ürünler üzerinde hemfikir olmalıdır. Her ekip, kendi çalışmalarının değerlendirmesini yaparak çalışmaların sürekli ve etkili olmasını sağlamalıdır. İş birliğine dayalı öğrenmede; öğrencilerin başarı düzeyleri, cinsiyetleri, kişilik özellikleri dikkate alınarak homojen veya heterojen gruplar oluşturulmalıdır.

İş birliğine dayalı öğrenmenin birçok olumlu ürünü vardır. İş birliğine dayalı öğrenme; öğrencide eleştirel düşünme, problem çözme gibi becerileri geliştirir. Bu yolla öğrenilen bilgilerin kalıcılığı artar. Ayrıca iş birliğine dayalı öğrenme, öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimine olumlu katkıda bulunur. Örneğin; bir gruba ait olma duygusu, başkalarının becerilerine ve yeteneklerine karşı duyarlı olma, liderlik ve iletişim becerileri, öğretmenden bağımsız olarak öğrenebilme duygusu, risk alabilme vb. becerilerin gelişimine ortam sağlar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir