Meleklere iman nedir? Meleklerin Özellikleri ve Görevleri nelerdir?

sabah doğan güneş zaman vakit

Meleklere iman nedir? Meleklerin Özellikleri ve Görevleri nelerdir?

Sözlükte melek; haberci, elçi, güç ve kuvvet anlamlarına gelir. Melekler, Allah’ın (c.c.) emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülemeyen ve nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekleri duyularımızla algılayamadığımız ve gözle göremediğimiz için onlar hakkındaki bilgileri, ancak Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimizin (s.a.v.) sözlerinden öğrenebiliriz.

Kur’an-ı Kerim’de melekleri çeşitli yönleriyle anlatan pek çok ayet vardır. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “… (Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Allah’ın sözünden önce söz söylemezler ve onun emrine göre hareket ederler.” (Enbiyâ suresi, 26, 27. ayetler.)

Meleklere inanmak, İslam dininin temel inanç esaslarından biridir. Meleklere iman, meleklerin varlığını şüphe duymaksızın kabul etmektir. Meleklere inanmak, Allah’a (c.c.), peygamberlere ve kitaplara imanın da gereğidir. Çünkü Allah (c.c.), peygamberlere mesajlarını melek aracılığıyla bildirmiştir. Meleklere imanın gerekliliği Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman
ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara suresi, 285. ayet.)

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Çocuklar niçin meleğe benzetilmiştir?

Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım özellikleri vardır. Melekler, çok hızlı hareket edebilen varlıklardır. Kötülük yapmazlar. Meleklerin cinsiyetleri de yoktur. Onlar yemez, içmez ve uyumazlar. Allah’ın (c.c.) bildirdiklerinin dışında gelecekte ne olacağını da bilemezler.

Melekler Allah’ın (c.c.) izniyle insan şekline girebilirler. Cebrail’in Hz. Meryem’e (r.a.) insan şeklinde görünmesi Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “… Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü.” (Meryem suresi, 17. ayet.)

“Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer suresi, 68. ayet.)

Melekler, Allah’ın (c.c.) kendilerine verdiği görevleri eksiksiz olarak yerine getirirler. Görevlerini yaparken asla bıkma, usanma ve yorgunluk hissetmezler. Allah’a (c.c.) ibadet ederler, asla onun emirlerine karşı gelmezler ve günah işlemezler. (Enbiyâ suresi, 19, 20. ayetler.) Çocuklar da günahsız oldukları için meleklere benzetilmiştir.

Melekler, inanan insanların iyiliği için dua ederler. Kur’an-ı Kerim’de meleklerin, zor zamanlarda inananlara yardım edeceği ve onları kötülüklere karşı koruyacağı bildirilmiştir. (Enfâl suresi, 12. ayet; Ra’d suresi, 11. ayet.)

Meleklerin içerisinde belirli işlerle görevlendirilmiş olanlar vardır. Bunların başında dört büyük melek gelmektedir.

Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri peygamberlere iletir.

Azrail: Allah’ın (c.c.) izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla görevlidir. Bu nedenle Azrail’e “ölüm meleği” de denir.

Mikâil: Evrende meydana gelecek doğa olaylarını yürütmekle görevli melektir.

İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde ve yeniden diriliş için sûra üflemekle (kıyameti ilan etmekle) görevlidir.

Dört büyük melek dışında görevlerini ve isimlerini bildiğimiz başka melekler de var mıdır?

Koruyucu melekler (Hafaza Melekleri)

Sevap ve günahlarımızı yazan melekler (Kiramen Kâtibin Melekleri)

Sorgulayıcı melekler (Münker Nekir Melekleri)

Melekler inananlar için nasıl dua ederler?

“…(Melekler), Rablerini hamd ile tespih ederler, ona inanırlar ve ondan müminlerin bağışlanmasını isterler ve şöyle derler:

Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!

Rabb’imiz! Müminleri ve atalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy; şüphesiz güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.

Bir de onları kötülüklerden koru! Sen kimi kötülüklerden korursan o gün (hesap günü) ona merhamet etmiş olursun. Bu büyük bir kurtuluştur. ” (Mü’min suresi, 7-9. ayetler.)

Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur mu?

Melekler iyi ve güzel davranışları severler. Bu nedenle iyilik yapanlara ve güzel davranışlarda bulunanlara yardım ederler. İnsanları kötülüklere karşı korurlar. Şefkat ve merhametlerinden dolayı insanlar için dua eder ve onların iyiliğini isterler. Melekler bunu Allah’ın (c.c.) bilgisi ve izni ile yaparlar. Bu nedenle insanlar yardımı sadece Allah’tan (c.c.) istemelidir. Çünkü Allah (c.c.), melekleri kendisine dua edenlerin yardımına gönderir.

Melekler, insanları sürekli iyiye, güzele ve doğruya yönlendirirler. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde bu durumu şöyle ifade etmiştir: “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek tarafındandır, Allah’tandır. Bundan ötürü Allah’a hamt etsin ve o yolu tutsun! …” (Tirmizî, Tefsir, 3.) Bütün bu özellikleriyle melekler, iyiliğin ve güzelliğin sembolü olmuşlardır. Bu nedenle, insanlar arasında güzel ahlaklı ve iyi huylu kişiler için “melek gibi insan” sözü kullanılır.

Melekler, her zaman inanan insanın yanında olur. Bu inanç, insanın kendisini güven ve huzur içinde hissetmesine yardımcı olur. Ayrıca meleklere inanan insan, yaptıklarının melekler tarafından yazıldığını ve bunlardan ahirette sorumlu tutulacağını bilir. Bunu bilen insan, kötülük yapmamaya ve günah işlememeye özen gösterir.

Meleklere inanan insan, kararlı ve çalışkan olmaya önem verir. Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmez, ümitsizliğe kapılmaz. Çünkü inanan kişi, sıkıntılı anlarında Allah’ın (c.c.) melekler aracılığıyla kendisine yardım edeceğini bilir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Rabb’imiz Allah’tır.’ deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner, ‘Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çektiği her şey var. Orada istediğiniz her şey sizin için hazırdır.’ (derler).” (Fussilet suresi, 30, 31. ayetler.)

Meleklerin bizi gördüğünü ve yaptıklarımızı kaydettiklerini biliriz. Bu bilinç günah işlememizi zorlaştırır ve insanlarla iyi geçinmemizi, onların hakkına saygılı olmamızı sağlar. Bu nedenle her zaman kibar ve anlayışlı olmaya çalışırız. Yaptığımız iyi davranışlarda mutlaka meleklerin yardımcılarımız olduğunu biliriz. Bütün bunlar iyi insan olmamıza ve herkes tarafından sevilmemize katkı sağlar.

“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz söylerse, mutlaka yanında gözetleyen biri vardır.” (Kâf suresi, 17, 18. ayetler.)

Davranışlarımızın melekler tarafından yazılması, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz açısından etkilidir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir