İslam’ın inanç esasları nelerdir?

Kuran din islam

İslam’ın inanç esasları nelerdir?

İmanın şartları nelerdir?

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esaslara, İslam’ın inanç esasları denir. İslam’ın inanç esasları “imanın şartları” olarak da bilinir. Bu esaslar Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı kapsar.

İman nedir? İman, sözlükte “inanma, tasdik etme” demektir. Dinî bir terim olarak ise; Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, sıfatlarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kitaplarına, meleklerine, iyiliğin ve kötülüğün O’ndan geldiğine inanmaktır.

İslam’ın inanç esaslarını şüphe duymadan kabul etmek gerekir. Bu şekilde inanmaya iman etmek denir. Kur’an-ı Kerim’de iman eden kimseler şu ayette cennetle müjdelenmişlerdir: “Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunan kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder…” (Hac suresi, 14. ayet.) İman eden bir kimse inandığına gönülden bağlanır ve inancını davranışlarıyla da gösterir.

Allah’a iman nedir?

Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine iman etmektir. Allah’a (c.c.) iman etmek inanç esaslarının temelidir. Çünkü diğer inanç esasları da Allah’ın (c.c.) varlığına iman etmeyi gerektirir. Yüce Allah’ı Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinde aktarılan özellikleriyle tanır, bu tanıdığımız şekilde de iman ederiz. Örneğin; Yüce Allah’ın eşi ve benzeri olmayan bir varlık olduğuna iman ederiz. Bu durum İhlas suresinde söyle açıklanmaktadır: “De ki: O, Allah tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas suresi, 1-4. ayetler.)

Meleklere iman nedir?

Allah’ın (c.c.) emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıkların varlığına iman etmektir. Melekler hakkındaki bilgiyi Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinden öğreniriz. Farklı görevleri olan birçok melek vardır. Melekler insanları koruyup kollar (Ra’d suresi, 11. ayet.), onlar için dua eder (Mü’min suresi, 7. ayet.) ve insanların iyiliğini isterler. Bazı melekler insanların davranışlarını kayıt altına alır. Meleklerin varlığına iman eden insanlar kötü davranışlardan uzak durur ve meleklerin onlar için dua ettiklerini bilip huzurlu olurlar.

Melekler; yağmurun yağması, bitkilerin büyümesi gibi pek çok olayda görevlidir.

Kitaplara iman nedir?

Allah’ın (c.c.) gönderdiği tüm ilahi kitaplara iman etmektir. Yüce Allah insanları doğru yola yöneltmek için peygamberler aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu konu “… Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi…” (Bakara suresi, 213. ayet.) şeklinde belirtilmektedir. Bu kitaplar insanları iyi ve güzel olana yönlendirir. Kötü ve yanlış davranışlardan sakındırır. Kitaplara iman eden bir kimse Allah’ın (c.c.) bu kitaplarla kendisine yol gösterdiğini bilir. Böylece son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim’i okuyup ona uygun yaşamaya çalışır.

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın insanları doğru yola yöneltmek için gönderdiği son ilahi kitaptır.

Peygamberlere iman nedir?

Allah’ın (c.c.) gönderdiği tüm peygamberlere iman etmektir. Allah (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir. Bu elçilere peygamber denir. Peygamberler Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajı insanlara iletirler. İnsanlara rehberlik eder, doğru ve yanlış olanı açıklarlar. Allah (c.c.), her toplum için peygamber göndermiştir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmektedir: “…Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” (Fâtır suresi, 24. ayet.) Müslümanlar ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.), son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar tüm peygamberlere inanırlar. Onların Allah’ın (c.c.) kulu ve elçisi olduğunu kabul ederler. Peygamberlere iman eden kişiler onları örnek alır ve onların rehberliğinde hayatlarını sürdürürler.

Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

Ahirete iman nedir?

İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayata ahiret hayatı denir. Bu hayatın varlığına inanmak ahirete iman etmektir. Dünya hayatı insanın ölümüyle son bulan geçici bir hayattır. İnsanlar bu dünyada yaptıkları davranışların karşılığını ahirette alırlar. Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının geçiciliği ve ahiret hayatının önemi şöyle belirtilmektedir: “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır…” (En’am suresi, 32. ayet.) İnsanların yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını ahirette alacak olmaları davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelerini sağlar. Bu nedenle ahirete iman eden insanlar söz ve davranışlarına dikkat ederler. Bu dünyadaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirirler.

İnsan yaptığı davranışların karşılığını ahirette alır.

Kader ve kazaya iman nedir?

Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile gerçekleştiğine iman etmektir. Kader, Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıdır. Kaza ise olayların bu ölçüye göre gerçekleşmesidir. Kur’an-ı Kerim’de “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet.) ifadesiyle bu durum açıklanmaktadır. Kader ve kazaya iman eden Müslümanlar her şeyin Allah’ın (c.c.) gücü ve iradesiyle yaratıldığını bilir. Aynı zamanda Allah’ın (c.c.) verdiği iradeyle tercihlerde bulunduklarının ve davranışlarından sorumlu olduklarının farkında olurlar.

Her şey Allah’ın (c.c.) dilemesiyle yaratılmıştır.

Özetle imanın şartları nelerdir?

Allah’a iman: Her şeyi yoktan var eden, eşi ve benzeri olmayan varlığa iman etmek.

Meleklere iman: Allah’ın (c.c.) emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıklara iman etmek.

Peygamberlere iman: Allah’ın (c.c.) insanları doğru yola iletmek için gönderdiği uyarıcılara iman etmek.

Kitaplara iman: Allah’ın (c.c.) insanları doğru yola iletmek için gönderdiği peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara iman etmek.

Kaza ve kadere iman: Her şeyin Allah’ın (c.c.) bilgisi ve dilemesi ile bir ölçüye göre gerçekleştiğine iman etmek.

Ahirete iman: İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmek.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir