İslam’da İtikat Esasları Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim

İslam’da İtikat Esasları Nelerdir?

İslam’a göre, kaynağı vahye dayalı ilâhî dinlerde âkide esasları ilk peygamber Hz. Adem’den son peygamber Hz. Muhammed’e (S.A.V.) kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Kur’an-ı Kerim’in genel muhtevasından anlaşıldığına göre bütün peygamberlerin tebliğ ettiği itikadın temelini “Tevhid” inancı oluşturmaktadır.

Tevhid inancı, hiçbir peygambere farklı gönderilmemiş iken, zaman içerisinde tevhid inancından sapanlar olmuş, insanların müdahaleleri ile ilâhi dinin akidesinde (inanç yapısında) tahrifat meydana getirilmiştir. Bu tahrifat sadece Yahudi ve Hıristiyanlar’a mahsus kalmamış. Hz, Muhammed’in tebliğ ettiği saf, arı ve duru islam da bu tahrifattan fazlasıyla nasibini almıştır.

İslamın itikad esaslarını Allah Kur’an’da belirlemiştir. Aşırı dindarlık gayretleri neticesinde maalesef “İtikattan sapmalar” olmuştur.

Kur’an’ı Kerim’de, Hz. Muhammed’e indirilen vahyin Hz. Muhammed’den önce gelen peygamberlere gönderilen vahyin aynısı olduğu (Nisa 163) ve Hz. Muhammed’e gönderilen kitabın önceki kitapları tasdik ettiği (Fatır 31) ifade edilmektedir.

Nisa 163: (Ey Resûlüm!) Şübhe yok ki biz, Nûh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.(1) İbrâhîm’e, İsmâîl’e, İshâk’a, Ya‘kub’a, (ve onun) torunlar(ın)a, Îsâ’ya, Eyyûb’e, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleymân’a da vahyettik. Dâvûd’a ise Zebûr’u verdik.

(1): “Kur’ân-ı Hakîm, vahye istinâd ediyor (dayanıyor) ve vahiydir. Çünki Kur’ân’ı nâzil eden (indiren)Zât-ı zü’l-Celâl, mu‘cizât-ı Ahmediye (asm) ile (Hz. Peygamberin mu‘cizeleriyle), Kur’ân vahiy olduğunu gösterir, isbât eder ve nâzil olan Kur’ân dahi üstündeki i‘câz (mu‘cize) ile gösterir ki, Arş’tan geliyor ve münzelün aleyh (Kur’ân kendisine indirilmiş) olan Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bidâyet-i vahiydeki (vahyin başlangıcındaki) telâşı ve nüzûl (inme) vaktindeki vaziyet-i bîhûşu (kendinden geçer gibi hâli) ve herkesten ziyâde Kur’ân’a karşı ihlâs (samîmiyet) ve hürmeti gösteriyor ki, vahiy olup ezelden geliyor, ona misâfir oluyor.”

(Zülfikār, 19. Mektûb, 88)

Fatır 31: (Ey Resûlüm!) Sana vahyettiğimiz Kitab, kendisinden öncekileri tasdîk edici olmak üzere gerçekten o hak olan (Kur’ân)dır. Şübhesiz ki Allah, kullarından elbette hakkıyla haberdardır, (onları) hakkıyla görendir.

Kur’an’da İslam itikadının üç ana konusunu teşkil eden Allah, Peygamber ve Ahiret inancının geçmiş İlâhi dinlerde de aynen mevcut olduğu belirtilir.

Vahyin ve peygamberliğin bulunduğu yerde, meleklerin ve kitapların bulunacağı da muhakkaktır. (Nahl 2, Ali İmran 3-4, İsra 55, Hadid 25)

Kur’an’da belirtilen itikad esasları:

l- Allah vardır, varlığı kendisinden olup hiçbir şeye muhtaç değildir. Ezeldir ebedidir.
2- Kâinat bütün nesneleri ile yaratılmıştır. Tek yaratıcı ve yegâne hüküm sahibi Allah’tır.
3- Gönüllerden geçeni yalnızca Allah bilir. Gaybın anahtarları Allah’ın elindedir. Yarattıklarının rızkına Allah kefil olmuştur.
4- Allah birdir. Yegane ibadet edilecek ma’bud O’dur. Allah hiçbir şeye benzemez. Her türlü eksiklikten münezzehtir.
5- Allah diridir, bilendir, işitendir, görendir, herşeye gücü yetendir, yaratandır. Kelâm sahibidir.
6- Peygamberlik müessesesi haktır. Hz. Muhammed son peygamberdir.
7- Melekler, Allah’ın bütün emirlerine boyun eğen nurani varlıklardır.
8- Allah zaman zaman peygamberlerine kitaplar göndermiştir. Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’an bu kitaplardandır.
9- Ahiret hayatı, cennet ve cehennem haktır.

İtikada konu olan hususlar, zamana, mekana, fert ve toplumlara göre değişmez. Ayrıca itikadi konular bir bütünlük arzettiğinden bölünme kabul etmez. Akidevî esasların bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir