Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi

İslam din mescid medine muhammed

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ailesi

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesinden kimleri biliyorsunuz?

Aile insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden Hz. Peygamberi daha yakından tanıyabilmek için onun aile büyüklerini de tanımamız gerekir. Onun ailesi insanlığın en hayırlı ailesidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuda şöyle buyurmuştur: “Allah insanları yarattı ve beni en hayırlılarından kıldı… Ben şahıs olarak da aile olarak da insanların en hayırlısıyım.” (Tirmizî, Menâkıb, 1.)

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) soyundan; Kureyş kabilesinden ve Haşimoğulları sülalesindendir. Kureyşliler insanlar arasında dürüstlük, güvenirlik ve yardımseverlikleriyle tanınırdı. Haşimoğulları ailesi ise Kureyş kabilesinin en asil, en hayırlı ailesiydi.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dedesi Abdülmuttalip, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. İnsanlar arasında soyluluğu ve iyilikseverliğiyle tanınmıştı. İnsanlara yardım etmeyi severdi. Mekke’ye dışarıdan gelen hacılara su dağıtma görevini üstlenmişti. O, yıllar önce unutulan zemzem kuyusunun yerini Allah’ın (c.c.) yardımıyla bulmuş ve zemzem suyunu yeniden çıkararak insanların faydasına sunmuştu. (Abdürrezzâk es-San’ânî, El-Musannef, C 5, s. 113.)

Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben atam İbrahim’in duası, kardeşim İsa’nın müjdesi ve annem Âmine’nin rüyasıyım…” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 127-128.)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) atası Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail (a.s.) Kâbe’yi inşa ederlerken, soylarından bir peygamber göndermesi için Yüce Allah’a dua etmişlerdi. (bk. Bakara suresi, 129. ayet.)

Hz. İsa (a.s.) insanlara Hz. Muhammed’in (s.a.v.) geleceğini müjdelemişti. (bk. Saff suresi, 6. ayet.)

Hz. Âmine Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu müjdeleyen rüyalar görmüştü. (bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 127-128.)

Hz. Peygamberin babası Abdullah ve annesi Âmine Mekke’de herkes tarafından sevilen ve saygı gösterilen kişilerdi. Abdullah, Âmine ile evlendikten kısa bir süre sonra ticaret amacıyla Şam’a ve Gazze’ye gitti. Dönüş yolunda hastalandı ve Mekke’ye varamadan Medine’de vefat etti. Vefat ettiğinde henüz 25 yaşındaydı. (Belâzurî, Ensâb, C 1, s. 92; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihaye, C 2, s. 263.) Bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v.) yetim olarak doğdu. Hz. Peygamberin annesi Âmine, Zühreoğulları ailesinden Vehb’in kızıydı. Mekke’nin en saygıdeğer hanımlarındandı. Hz. Peygamber altı yaşındayken annesi de vefat etti. Bu sebeple o hem yetim hem öksüz büyüdü. Hz. Muhammed (s.a.v.), annesinin vefatından sonra dedesi Abdülmuttalib’in yanında kaldı. Ancak dedesi de birkaç yıl sonra vefat etti.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatında önemli bir yere sahip olan bir diğer kişi amcası Ebu Talip’tir. Ebu Talip saygın ve dürüst biriydi. Mekkeliler tarafından sevilir, sayılır ve sözü dinlenirdi. Yeğeni Hz. Muhammed’i (s.a.v.) çok severdi. Onu kendi çocuğu gibi büyüttü. İlgi ve şefkatini ondan esirgemedi. Ona her zaman destek oldu ve yardım etti. Hz. Peygamber de amcasına karşı daima saygı ve sevgi gösterdi.

Ebu Talip’in eşi Fâtıma da Hz. Muhammed’e (s.a.v.) annelik yaptı. Ona daima şefkat ve merhametle davrandı, onu diğer evlatlarından ayırmadı. Ebu Talip’in yanı sıra amcaları Zübeyr, Abbas ve Hamza da Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yakınlık gösteren aile büyüklerindendi.

Hz. Peygamberin hayatında sütannesi Hz. Halime de önemli bir yere sahiptir. Hz. Peygamber dört yaşına kadar onun yanında büyüdü. Süt kardeşleri Şeyma, Abdullah ve Üneyse ile birlikte güzel bir çocukluk dönem i geçirdi.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatında aile büyüklerinin önemli bir yeri vardır. O, kendisini büyüten, seven, koruyan ve destekleyen yakınlarına daima saygı ve sevgi göstermiştir. Bizler de aile büyüklerimize ve yakın akrabalarımıza sevgi ve saygı gösterir, onlara en güzel şekilde davranırız.

Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.
(Kureyş – Hz. İsmail (a.s.) – Haşimoğulları – Hz. İbrahim (a.s.)
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu Hz. İbrahim (a.s.)’in oğlu Hz. İsmail (a.s.)’e dayanır.
Hz. Peygamber Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.

HZ. MUHAMMED’İN SOYU
Kureyş kabilesi
Haşimoğulları sülalesi
Abdülmuttalip (dedesi)
Ebu Talip (amcası)
Haris (amcası)
Hamza (amcası)
Zübeyr (amcası)
Abbas (amcası)
Ebû Lehep (amcası)
Abdullah (babası)
Âmine (annesi)
Hz. Muhammed (s.a.v.)
Zeynep (kızı)
Rukiye (kızı)
Ümmü Gülsüm (kızı)
Fâtıma (kızı)
İbrahim (oğlu)
Kâsım (oğlu)
Abdullah (oğlu)

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir