Hayat Bilgisi Dersi Üçüncü Sınıf Kazanımları

okul öğrenci hayat bilgisi

Hayat Bilgisi Dersi Üçüncü Sınıf Kazanımları nelerdir?

Tema: Okul Heyecanım

1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.

2. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir

3. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular

4. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır.

5. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.

6. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir.

7. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir.

8. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder.

9. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder.

10. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler.

11. Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.

12. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.

13. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.

14. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır.

15. Dengeli ve düzenli beslenme için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir.

16. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar.

17. Okulda bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder.

18. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır.

19. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır.

20. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur.

21. Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir fikir etrafında bir araya getirir.

22. Canlıların birbirlerini nasıl etkilediklerini araştırarak aralarındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar.

23. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

24. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki ilişkiyi araştırarak karşılıklı etkileşimi kavrar.

25. Müzelerden ve tarihî mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.

26. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir.

Tema: Benim Eşsiz Yuvam

27. Hayalindeki evi planlar ve sanat yoluyla ifade eder.

28. Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır.

29. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.

30. Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir.

31. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin yaptıklarını özgün bir biçimde ifade eder.

32. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar.

33. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder.

34. Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder.

35. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar.

36. Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.

37. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır.

38. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır.

39. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır.

40. Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular.

41. Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular.

42. Yapacağı işleri öncelik ve önem çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar.

43. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır.

44. Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır

45. Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, sunar.

46. Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerinde olumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uyan davranışlar gösterir.

47. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar.

48. Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır.

49. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır

50. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer.

51. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir.

52. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir.

53. Harita ve küre üzerindeki su ve kara alanlarını ayırt eder.

54. Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir “yuva” olarak kabul eder.

55. Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye’nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar.

56. İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar.

57. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.

58. Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar.

59. Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel etkinliklerde bulunur.

60. Çocuklara yönelik reklamların işlevlerini; reklamlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular.

61. İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır.

62. Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler.

63. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Tema: Dün, Bugün, Yarın

64. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar.

65. Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder

66. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar. 67. Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.

68. Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar.

69. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder

70. Bayram kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar.

71. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır noktalar hakkında sorular sorar.

72. Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar.

73. Isıtılan maddelerin uğradığı değişimleri gözlemler.

74. Ay’ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler.

75. Dünya’nın hareketleri sonucunda oluşan değişim ve sürekliliği algılar.

76. Mevsimlere özgü zaman dilimlerinde gözlenen değişim ve sürekliliği algılar.

77. Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır.

78. Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır.

79. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir.

80. Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur.

81. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur.

82. Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır, bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

83. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder

84. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder.

85. Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir.

86. Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.

87. Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar.

88. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır.

89. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında bilgi toplar ve sınıfta sunar.

90. “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir