Hayat Bilgisi Dersi İkinci Sınıf Kazanımları

Hayat Bilgisi Dersi İkinci Sınıf Kazanımları

Tema: Okul Heyecanım

1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.

2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.

3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.

4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.

5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar

6. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur.

7. Kulüp veya grup çalışmalarıyla ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla işbirliği yaparak çalışır.

8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar

9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur.

10. .Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar

11. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar.

12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır.

13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır.

14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.

15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.

16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

17. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır.

18. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının trafikteki davranışlarını gözlemleyerek, doğru ve yanlış davranışları ayırt eder.

19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklar.

20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak, kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.

21. .Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar.

22. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak plan yapar ve planını uygular.

23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir.

24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.

25. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar.

26. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar.

27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar.

28. Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir.

29. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını canlandırır.

30. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için alternatifler üretir.

31. Dini bayramların milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğu fark eder ve bayram kutlamalarına katılır.

32. Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır.

33. Okulda ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili farklı çözüm yolları üretir, sorunları çözmek için “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Tema: Benim Eşsiz Yuvam

34. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.

35. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl “eşsiz” kıldığını açıklar.

36. Güneş’in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.

37. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.

38. Gerektiğinde kendi evine veya aile büyüklerine ulaşılabilecek bilgileri edinir.

39. Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanır.

40. Organların işlevleriyle sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar.

41. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar.

42. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının nedenini açıklar

43. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve plana uyar.

44. Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.

45. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.

46. Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.

47. Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır.

48. Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.

49. Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.

50. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.

51. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.

52. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.

53. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar.

54. Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken hangi duyu organlarından yararlanıldığını açıklar.

55. Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade eder.

56. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar.

57. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler.

58. Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için büyüklerinden yardım alır.

59. Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır.

60. Aile yaşamında aldığı liderlik rolünü açıklar.

61. İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler.

62. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark eder.

63. Evde güvenliği sağlamak için gerekli kurallara uyar.

64. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir.

65. Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır. 66. Ailesiyle birlikte gezmek, tatillerini geçirmek için plan yapmaktan zevk alır, yaptığı planı ailesiyle paylaşır.

67. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek,doğal afetlerin yaşanmasında hem doğanın hem de insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını açıklar.

68. Yaşadığı yerleşim biriminin ve vatanının kendisi için özel bir yer olduğunu fark ederek ülkesini de bir “yuva” olarak görür.

69. Kendi evinde hissettiği olumlu duygular ile ülkesinde hissettiği olumlu duyguları vatan sevgisi açısından ilişkilendirir.

70. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. Hürriyetleri araştırır.

Tema: Dün, Bugün, Yarın

71. Kendisinin, arkadaşlarının ve ailesindekilerin fiziksel görünümlerinin zaman içinde nasıl değiştiğini fark eder.

72. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışları karşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.

73. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun ve oyuncakları karşılaştırarak, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar.

74. Gün içinde kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimi gözlemler ve bu değişimin nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

75. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark eder.

76. Farklı ülkelerdeki çocukların beslenme, giyim ve oyun tarzlarındaki değişiklikleri araştırır.

77. Kendisinin, anne ve babasının veya diğer aile büyüklerinin öz geçmişleri hakkında bilgi edinir ve sınıfta sunar.

78. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları araştırır.

79. Liderlerin, toplumların yaşantılarını nasıl değiştirdiğini açıklayarak, geçmişte ve günümüzde Türk toplumuna liderlik yapan kişiler hakkında sorular sorar.

80. Atatürk’ün önderliğinde ülkemizde gerçekleştirilen köklü değişiklikleri görsel materyaller kullanarak açıklar.

81. Atatürk’ün hayatını araştırır ve araştırma sonuçlarını görsel materyallerle destekleyerek sınıfa sunar.

82. Bayram kutlamaları için yaptığı hazırlık çalışmalarını ve bayram sürecindeki duygularını özgün bir şekilde ifade eder.

83. Suyun hal değiştirmesini gözlemleyerek maddenin kaybolmadığını sadece şekil değiştirdiğini kavrar.

84. Maddenin üç halini gözlemler ve maddeleri buna göre sınıflandırır.

85. Dünya’nın hem kendi çevresinde hem de Güneş’in çevresinde dönmesi sonucunda meydana gelen olguları araştırır, bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

86. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük ve haftalık olarak gözlemler, gözlem sonuçlarını grafikle gösterir ve yorumlar.

87. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak hava, su ve toprakta meydana gelen değişiklikleri fark eder.

88. Gökyüzünü gözlemler ve gözlemlediği gök cisimlerini listeler.

89. Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar.

90. Farklı ülkelerde, doğal afetlere karşı alınan önlemlerle ülkemizde alınan önlemleri karşılaştırır.

91. Canlıların hayatta kalabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu araştırır.

92. Doğal ve yapay çevre arasındaki benzerlik ve farklılıkları ifade eder.

93. Yaşadığı çevreyi temiz tutmasının kendi sağlığı ve gelişimiyle ilişkili olduğunu kavrar.

94. “Dün, Bugün,Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru biçimde kullanır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir