Karne ve ara tatil nedir?

Karne ve ara tatil nedir? Eskiden 15 tatil, ara tatili