Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Haziran 2021

Eğitim öğretimde yararlanılabilecek yöntem ve teknikler nelerdir?

Eğitim öğretimde yararlanılabilecek yöntem ve teknikler nelerdir?

Eğitim öğretimde yararlanılabilecek yöntem ve teknikler nelerdir?

Eğitim ve öğretimde seçilen konunun hangi yöntem ve teknikle sunulacağı önemlidir.

a) Dinleme Yöntem ve Teknikleri

Katılımlı dinleme: Metnin herhangi bir yerinde durularak metnin sonrasının tahmin ettirildiği ve bu tahminlerin
not edildiği dinlemedir.

Seçici dinleme: Metinde nelerin not alınacağı, not alma biçimi ve not almak için gerekli araç gereç konusunda
öğrencilerin daha önceden bilgilendirilmesidir.

Sorgulayıcı dinleme: Bir konuşmada ifade edilen görüşlerin nedenleriyle birlikte verilip verilmediğini, öne
sürülen gerekçelerin tutarlı olup olmadığını sorgulayarak dinlemedir.

b) Okuma Yöntem ve Teknikleri

Paylaşarak okuma: Metnin öğrenciler arasında paylaştırılarak sesli okunmasıdır.

Sesli okuma: İşitilebilir ses tonuyla vurgu, tonlama ve telaffuza, noktalama işaretlerine dikkat ederek okumadır.

Sessiz okuma: Dudak kıpırdatmadan gözle okumadır.

Sorgulayıcı okuma: Okuyucunun okuma sırasında metinde yer alan düşüncedeki çelişki ve tutarsızlıkları, metnin yazılma nedenini ve metinde verilen örneklerin uygunluğu ve yeterliliğini sorgulayarak okunmasıdır.

Not Alarak okuma: Metnin önemli yerlerinin altının çizilerek ya da kısa notlar alınarak okumasıdır.

c) Diğer Yöntem ve Teknikler

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın uygulanması sürecinde gerekli kavram, bilgi
ve becerilerin kazanımında yararlanılabilecek ve etkinliklere temel oluşturabilecek bazı yöntem ve teknikler
şunlardır:

Akrostiş tekniği: Dizelerin ilk harflerini bir şifre, kavram, söz öbeği veya cümle verecek biçimde alt alta
sıralamaktır.

Alan gezileri: Öğrenilenlerle ilgili mekânlara yapılan inceleme gezileridir.

Betimleyici yazma: Bir nesnenin, bir kişinin ya da bir yerin dış görünüşünü ayrıntılı bir şekilde yazmaktır.

Beyin fırtınası: Açık fikirli olarak bir konu, olay veya problem hakkında düşünmek ve mantıklı olup olmadığı
endişesine kapılmadan olabildiğince çok sayıda fikir üretmektir.

Bulmaca: Konu ile ilgili bulmaca hazırlamak ya da öğretmen tarafından hazırlanmış bir bulmacayı çözmedir.

Dramatizasyon: Öğrenilenleri canlandırılarak göstermektir.

Empati kurma: Kişinin kendisini başka birinin yerine koyarak onun hissettiklerini hissetmeye çalışmadır.

Geri plandaki düşünceleri bulma: İşlenen konu ya da konuyla ilgili olayları analiz ederek açıkça ifade edilmemiş düşünceleri keşfetmeye çalışmaktır.

Görsel imge oluşturma: Konuyu; grafik, resim, karikatür, tablo, şema ve şekil gibi herhangi bir görsel imge
ile göstermektir.

Görüşme yapma: Öğrenilenlerle ilgili gerçek yaşamdaki insanlara bilgi alma amaçlı soruların sorulması
ve bu soruların cevaplanmasıdır.

Gösteri: Bir şeyin nasıl yapılacağının açıklanması ve uygulamalı olarak gösterilmesidir.

Gözlem ve inceleme: Bir nesneyi ya da bir gerçeği anlamak için olay, nesne ya da gerçeğin türlü belirti
ve şartlarını izleme ile inceleme işidir.

İkna Edici konuşma/yazma: Muhatabın düşünce süreçlerinin bilincine varmasını sağlayan ve farklı düşünce
süreçlerini de göz önünde bulunduran konuşma ve yazmadır.

Karşılaştırma: Öğrenilenler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemektir.

Karşılaştırmalı yazma: İki ya da daha fazla nesnenin, kişinin, yerin birbiriyle benzer özelliklerini ve farklı yönlerini
birer paragrafta ele alarak yazmadır.

Kavram haritası oluşturma: Konu ile ilgili başlıca kavramların, merkezî bir kavram etrafında, birbirleriyle
ilişkilerini gösterecek bir haritanın oluşturulmasıdır.

Önem sırasına koyma: Konudaki ana düşünceleri, ilkeleri ya da anahtar sözcükleri önem sırasına
koymaktır.

Örnek olay analizi (Çözümlemesi): İşlenen konuyla ilgili örnek olayların, işlenen konu ilkeleri açısından
çözümlenmesidir.

Örnek verme: Konuları açıklığa kavuşturan örnekler vermektir.

Pandomim: Düşünce ve duyguları, müzik veya türlü eşyalar eşliğinde gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı
amaçlayan sözsüz oyundur.

Problem çözme: Bir problemle ilgili verilerin toplanıp amaca uygun seçimlerin yapılmasından sonra
çözüme yönelik ortaya konulan aktivitelerdir.

Reklam hazırlama/poster afiş hazırlama: Konuya ilişkin tanıtıcı reklam, poster ya da afişler tasarlamaktır.

Sınıflandırma: Belli bir konuda bilgi toplamak ve onları sınıflandırarak sunmaktır.

Slogan bulma: İşlenen konunun ana düşüncesini yansıtan slogan üretmektir.

Sonuç çıkarma: İşlenen konuda ulaşılan sonuçları belirlenmedir.

Sorgulayıcı yazma: Yazarın bir konu hakkında katılmadığı noktaları, çelişkileri, tutarsızlıkları ya da katıldığı
durumları mantıksal bir temele oturtarak karşı olma ya da destekleme nedenleriyle birlikte aşamalı bir şekilde
yazmasıdır.

Şiir-hikâye yazma: İşlenen konunun önemli noktalarını yansıtan şiir ya da hikâye yazmadır.

Tartışma: Belli bir konuyu kavranmak amacıyla karşılıklı görüş, fikir ve eleştiriler üreterek o konunun kapsamlı
ve detaylı olarak incelenmesidir.

Tavsiyede bulunma: Konuda öğrenilenleri ilgili kişilere tavsiye etmektir.

Yordama yapma: Konunun işlenmemiş bölümüyle ilgili tahminlerde bulunma ve bu tahminlerin gerekçelerini
açıklamadır.

Yukarıda sıralanan yöntem ve tekniklerin yanı sıra öğretmen tarafından, değerlendirme, benzetim, günlük
yaşamla ilişkilendirme, not alma, görüş tarama, formülleştirme, haber toplama, bildikleriyle bağ kurma, dosya
oluşturma, öykü tamamlama, öğretim malzemesi hazırlama, çalışma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez
oluşturma ve sınama, yıllık hazırlama, tersinden düşünme, anlaşma imzalama, öğrendiklerini listeleme, proje,
gazete çıkarma ve yeniden yazma gibi ek yöntemler de kullanılabilir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.