B Harfi ile Başlayan Kelimeler

bal tatlı

B Harfi ile Başlayan Kelimeler

B Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Badana kelimesinin sözlük anlamı: Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya.

Bağ kelimesinin sözlük anlamı: Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası, meyve bahçesi.

Bağımsız kelimesinin sözlük anlamı: Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür.

Bağımsızlık kelimesinin sözlük anlamı: Bağımsız olma durumu, özgürlük.

Bağlılık kelimesinin sözlük anlamı: Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme.

Bahşiş kelimesinin sözlük anlamı: Ücretten ayrı olarak fazladan verilen para.

Bal kelimesinin sözlük anlamı: Arıların yaptığı, tatlı, koyu ve sıvı hâlindeki madde.

bal tatlı

Baraj kelimesinin sözlük anlamı: Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu üzerine inşa edilen yapı.

Baret kelimesinin sözlük anlamı: Başa giyilen, metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlık.

Barfiks kelimesinin sözlük anlamı: Çeşitli beden hareketleri yapmaya elverişli 1-1,5 metre yüksekliğinde, kendi ağırlığınızı yukarı çekmenizi sağlayan, iki ayak üzerine tutturulmuş çubuklu jimnastik aracı.

Barınak kelimesinin sözlük anlamı: Canlıları çeşitli tehlikelerden koruyan yapı ya da korunaklı yer.

Başarı kelimesinin sözlük anlamı: Başarma işi.

Başkent kelimesinin sözlük anlamı: Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, hükûmet merkezi, başşehir.

Batıl kelimesinin sözlük anlamı: İnançlar bakımından gerçek olmayan.

Bayrak kelimesinin sözlük anlamı: Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş.

Bayram kelimesinin sözlük anlamı: Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.

B Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Beceri kelimesinin sözlük anlamı: Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. Kişinin bir işi başarma, bir işi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği.

Beden formu kelimesinin sözlük anlamı: Öğrencilerin istenilen teknolojik aracı ellerini, kollarını ve bedenlerinin diğer bölümlerini kullanarak hareket etmeden ve konuşmadan bir heykel gibi göstermesidir.

Beden kelimesinin sözlük anlamı: Vücut

Beden dili kelimesinin sözlük anlamı: Vücut duruşu, jestler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan “sözel olmayan” iletişim şeklidir.

Bedevi kelimesinin sözlük anlamı: Çölde konup göçerek yaşayan kimse, Arap göçebesi.

Belediye kelimesinin sözlük anlamı: İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerlerde halkın temizlik, su, toplu taşıma gibi hizmetlerini yerine getiren kurum.

Belgesel kelimesinin sözlük anlamı: Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı.

Belirli gün ve haftalar kelimesinin sözlük anlamı: Vatan sevgisi, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, sorumluluk gibi duygularımızı pekiştiren önemli ve özel günler

Bencil kelimesinin sözlük anlamı: Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan.

Bend kelimesinin sözlük anlamı: 1- bent 2- Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet 3- bağ, zincir, düğüm

Benekli kelimesinin sözlük anlamı: Ufak lekeleri bulunan.

Berceste kelimesinin sözlük anlamı: Edebiyatta öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam, sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize ya da beyit

Bereket kelimesinin sözlük anlamı: Allah’tan gelen hayrın bir nesnede görünmesi ve devam etmesi, artıp çoğalması, nimet bolluğu.

Besin kelimesinin sözlük anlamı: Canlıların beslenmesi için gerekli olan madde.

Beslenme kelimesinin sözlük anlamı: Vücut için gerekli besin maddelerini alma.

Besmele kelimesinin sözlük anlamı: “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın (c.c.) adı ile” anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmanirrahim sözü, bismillah.

Besin kelimesinin sözlük anlamı: Yenilebilir, beslenmeye elverişli her türlü gıda.

Bidon kelimesinin sözlük anlamı: İçine çeşitli maddeler konulan kap.

Bilinçli kelimesinin sözlük anlamı: Kendisini ve çevresini tanıma yeteneğine veya temel bilgiye, temel görüşe sahip olan.

Bilim kelimesinin sözlük anlamı: Deneye dayanan bilgilerin tümü. Deneye dayanan yöntemlerden yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.

Bilimsellik kelimesinin sözlük anlamı: Bilimsel olma durumu, ilmîlik.

Bilinçli kelimesinin sözlük anlamı: Kendi etkinliğinin farkında olan.

Bilmece kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin adını anmadan anlatarak o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma.

Birey kelimesinin sözlük anlamı: Toplum içindeki insanların her biri. Toplumu oluşturan insanların her biri, fert.

Bireysel kelimesinin sözlük anlamı: Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.

Birikim kelimesinin sözlük anlamı: Biriktirilen mal veya para.

Birim kelimesinin sözlük anlamı: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.

Birlik kelimesinin sözlük anlamı: Belli sayıda askerin oluşturduğu topluluk.

Broşür kelimesinin sözlük anlamı: Kitapçık.

Buluşma kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir yerde ve saatte toplanma.

Bulut kelimesinin sözlük anlamı: Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan küme.

Burkulmak kelimesinin sözlük anlamı: Kol, parmak ve benzerinin birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek, bir zorlanma sonucunda incinmek.

Buzul kelimesinin sözlük anlamı: Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi.

Bülten kelimesinin sözlük anlamı: Özel veya resmî kurum, kuruluş veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru.

Büst kelimesinin sözlük anlamı: Heykelcilikte başı, göğsü, bazen de omuzları içine alan sanat ürünü.

Bütçe kelimesinin sözlük anlamı: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir