Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı esaslar nelerdir?

Atatürkçülüğün Temel Esasları

Bağımsızlık ve özgürlük: Bağımsızlık ve özgürlük Türk Milletinin karakteridir. Devletin bağımsız olması yanında vatandaşların da özgürce yaşamaları esastır. Bağımsız olmayan toplumların yükselmesi imkansızdır. Atatürk, bağımsız bir Türkiye Devletinin kurucusu olmakla birlikte, tüm dünyaya bağımsızlık konusunda ders vermiş bir liderdir.

Atatürk’ün bağımsızlık ile ilgili bir sözü: “Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz”

Çağdaş bir toplum oluşturmak: Asıl amaç, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmaktır. Çağdaşlaşma idealini kaybeden toplumların ilerlemesi zordur. Çağdaşlaşmanın devamını sürekli hale getirmek için, her açıdan ilerlemeye gayret göstermeliyiz.

Atatürk’ün çağdaşlaşma ile ilgili bir sözü: “Uygar olmayan kimseler, uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır”

Egemenliğin millete ait olması (Milli Egemenlik) : Mili egemenlik, egemenlik yetkisinin millete ait olması demektir. Atatürk, Türk Devletinin dayandığı esasları “tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli egemenlik” olarak tarif etmiştir.

Atatürk’ün milli egemenlik ile ilgili bir sözü: “Millî egemenlik uğrunda canımı vermek, benim için vicdan ve namus borcu olsun”

Millî birlik ve beraberlik: Ayrımcı hiç bir güce fırsat tanınmamalıdır. Hiçbir zaman milli birlik ve beraberliğimize müdahalede bulunulmasına müsaade etmemeliyiz. Milli birliğimiz bizim en değerli varlığımızdır. Atatürk’ün milli birlik ve beraberlik anlayışı, ülke bütünlüğünün korunmasını esas alır.

Atatürk’ün milli birlik ve beraberlik ile ilgili bir sözü: “Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür”

Millî dil: Milli dil milli kültürü ve duyguyu geliştirir. Türk dili her yönü ile milli olmalıdır. Millet kavramı için zorunlu olan kültür ve ülkü birliğidir. Dil, kültür birliği yanında bağımsızlığın da korunmasını sağlar. Atatürkçülükte, bağımsızlık, milli bütünlük, milli kültür ile toplumsal barışın sağlanabilmesi ve devamı için dilin sade ve anlaşılır olması önemlidir.

Atatürk’ün milli dil ile ilgili bir sözü: “Türk Dili’nin kendi benliğine, özündeki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet kurumlarımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz”

Milli kültür bilinci ve Millî kültürün geliştirilmesi: Milli kültür, milletçe gelişme ve ileriye gitme yolunda önemli bir kaynağı teşkil eder. Milli kültür, Türk milleti için diğer kültürlerin gerisinde kalınmaması açısından oldukça önemlidir.

Atatürk’ün milli kültür ile ilgili bir sözü: “Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır”

Ortak yaşanmış Milli tarih bilinci: Bir milletin oluşmasındaki en büyük etkenlerden birisi de ortak yaşanmış bir tarihtir. Milli tarih, milli duyguyu ve bilinci güçlendirerek geleceğe güvenle bakılmasını sağlar. Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalara büyük önem vermesinin sebeplerinden biri de, milli tarihin, milli bilinci uyandırmadaki önemidir. Geçmişteki olaylardan ders alarak geleceğe güvenle bakılması ve milli bayramlara büyük önem verilmesi milli tarih bilincinin ayakta tutulması açısından oldukça önemlidir.

Atatürk’ün milli tarih bilinci ile ilgili bir sözü: “Bütün Türk çocukları kendileri için lazım olan atılım kaynağını o tarihte bulabileceklerdir”

Türk Milletine inanan ve güvenen Türklük bilincine sahip olmak: Millet bilincine sahip olamayan toplumlar, varlıklarını koruyamazlar. Türklük bilincine sahip olmak ve bu bilinci devamlı geliştirmek, millet olarak varlığımızı devam ettirme açısından büyük önem arz eder.

Atatürk’ün Türklük bilinci ile ilgili bir sözü: “Dünyanın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize ve milletimize bu saygıyı, duygu düşünce ve davranışla bütün iş ve hareketlerimizde göstermemiz gerekir”

Ülke bütünlüğü: Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatırken aldığı tüm kararlarda ilk olarak vatanın bütünlüğü ilkesi esas alınmıştır. Amasya Genelgesi’nin ilk maddesinde, “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir” deniliyordu. Yine Erzurum Kongresi’nde “Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür” denilerek vatanın bütünlüğünün vazgeçilmez önemi gözler önüne seriliyordu.

Atatürk’ün vatanın bütünlüğü ile ilgili bir sözü: “Vatan bir bütündür, bölünemez”

Vatan ve millet sevgisi: Vatan topraklarının bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını ve birliğini savunan ve koruyan toplumlar geleceğine de güvenle bakarlar.

Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi ile ilgili bir sözü: “Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur”

Atatürk İlkelerinin Özellikleri nelerdir?

Akılcı ve bilimseldir

Birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcıdır

Evrensel ve barışçıdır

Hak ve hürriyetleri koruyucudur

Kaynağı Türk milli kültürdür

Laik düşünce ve hukuka dayanır

Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır

Taklitçi değildir. Kabul edilmesinde dış baskı ve zorlama yoktur

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur

Uygulamaya yansımıştır

Atatürk’ün Cumhuriyetçilik İlkesinin Dayandığı Temel Esaslar nelerdir?

Cumhuriyet bir yönetim şeklidir, millet egemenliğine dayanır, milletin devletin yönetiminde söz sahibi olmasını sağlar. Cumhuriyet yönetimiyle vatandaşların hak ve hürriyetleri güvence altına alınır. Yöneticiler halkın oyu ile ve seçimle belli bir süreliğine iş başına gelir. Türk milletine en uygun yönetim biçimi cumhuriyet olduğu için kabul edilmiştir.

Cumhuriyet bir devlet ve yönetim şekli olarak anayasamızda yer alır ve anayasanın bu maddesi değiştirilemez. Anayasada Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hükmü yer alır.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk genliğine emanet etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılmasını istemiştir.

Cumhuriyet ilkesini benimsemek cumhuriyet yönetimine bağlılığı sağlar, cumhuriyet yönetimini korumayı ve yüceltmeyi amaçlar. Cumhuriyet yönetimi Türk toplumuna demokrasi, yönetim, hak ve hürriyetler gibi faydalar sağlamıştır.

Atatürk’ün Milliyetçilik İlkesinin Dayandığı Temel Esaslar nelerdir?

Kişilerin mensup olduğu milletin fertlerini sevme, değerlerini benimseme, bağımsızlığını koruma ve her bakımdan milletini yüceltme

Türk milletini içtenlikle sevmek, çağdaş bir toplum olarak yüceltmek ve onun uğruna her türlü fedakarlığı yapmak

“Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.” Görüşü anayasamızda yer almıştır. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığa karşıdır. Atatürk milliyetçiliğinde, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapılmaz. Herkes yasalar karşısında eşit haklara sahiptir.

Atatürk milliyetçiliği, birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı bir özellik taşır. Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti içinde, Türk ülküsünü benimseyen her vatandaş, hangi din ve mezhepten olursa olsun Türk’tür.” Sözü, onun bu konudaki düşüncesini yansıtır.

Atatürk’ün Devletçilik İlkesinin Dayandığı Temel Esaslar nelerdir?

Ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesinin sağlanması

Ekonominin güçlendirilmesi ve ulusallaştırılmasıdır. Özel teşebbüslere izin verilecek fakat hiçbir özel teşebbüs devlet kontrolünden ve teftişinden çıkamayacak.

Atatürk diyor ki: “Ulusal ekonomiyi, sağlam temeller üzerine oturtma amacına yönelik olarak ve İktisaden zayıf bir ulus, fakirlik ve sefaletten kurtulamaz. Toplumsal ve siyasi felaketten yakasını kurtaramaz.”

Atatürk devletçilik ilkesinin amacını “Bizim güttüğümüz “devletçilik” bireysel çalışma ve etkinliği esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde ulusu refaha, ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için, ulusun genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik alanlarda, devleti fiilen ilgilendirmektir.” diyerek açıklamaktadır.

Atatürk’ün Halkçılık İlkesinin Dayandığı Temel Esaslar nelerdir?

Devlet yönetiminde halka dayanma, halktan güç alma, halkın egemenliğine sığınma

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımama ve milletin bütün fertlerini kanun önünde eşit sayma

Sınıf egemenliğini reddetme, bireyler arasında her alanda fırsat eşitliği sağlama

Milli egemenliği esas alarak, halkın kendi kendini yönetmesini yani demokrasiyi öngörme

Halkın refah ve mutluluğunu ve halkın ülke kaynaklarından eşit şekilde yararlanmasını sağlama

Atatürk’ün Laiklik İlkesinin Dayandığı Temel Esaslar nelerdir?

Devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi

Devlet sorunlarının dine değil, akla ve bilime göre çözümlenmesi

Bireylerin inançlarına saygılı olunması, kimsenin dini inancına ve vicdan hürriyetine karışılmaması

Dinsel görüşleri açısından kimseye ayrıcalık tanınmaması

Atatürk’ün İnkılapçılık İlkesinin Dayandığı Temel Esaslar nelerdir?

İnkılâpları benimsemek, korumak, onu medeni ve insani yaşayışın gereği olarak savunmak

Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve geliştirmek

Zamana göre geri kalmış kurumları ortadan kaldırarak yerine ilerlemeyi, geliştirmeyi kolaylaştıracak kurumların kurulması amaçlamak

Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmek

İnkılâpları geliştirmek ve çağdaş hayatın gereklerine uydurmak

Yeni ve gerekli olan her gelişmeye açık olmak, aklın, bilimin ve tekniğin ışığında gelişmek

İnkılaplara canlılık ve süreklilik kazandırmak

İnkılapların sürekli uygulanması ile eski devletten yeni devlete, eski toplumdan yeni topluma geçmek

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir