Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Eş Anlamlı (Anlamdaş Kelimeler)

Ana Sayfa » Kelimeler ve Kavramlar » Eş Anlamlı (Anlamdaş Kelimeler)
Eş Anlamlı (Anlamdaş Kelimeler)

Eş Anlamlı (Anlamdaş Kelimeler)

Eş anlamlı kelimeler nelerdir?

Anlamdaş kelimeler nelerdir?

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler denir.

Annem doğum günümde armağan aldı.

Annem doğum günümde hediye aldı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüler eş anlamlı kelimelerdir. Armağan ve hediye kelimelerinin yazılışları ve okunuşları farklıdır, fakat taşıdığı anlam aynıdır.

Bizim vatanımız Türkiye’dir.
Bizim yurdumuz Türkiye’dir.

Eşanlamlı, anlamdaş veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklerdir.

Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

Türkçe’de her kelimenin eş anlamlısı yoktur.

Eşanlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eşanlamlılık fiiller de mevcuttur:

saklamak – gizlemek,
duymak – işitmek

Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.

Kısmen Eşanlamlılık

Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eşanlamlı olabilir:

Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.

Okulda bugün fotoğraf çekimi var.

Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eş anlamlı görevi üstlenmiştir ancak “Bugün okuldaki sulu boya resim sergisini gezmeye gideceğim.” cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.

Bazı anlamları aynı olan sözcüklere örnek olarak şunlar verilebilir:

koymak – bırakmak
göz – çekmece
gezmek – dolaşmak
doğru – gerçek

Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

dam- çatı
dilek-istek-arzu
dizi-sıra
deprem – yer sarsıntısı
Deprem-ZeIzeIe
deva – iIaç
Doğa-Tabiat
doktor-hekim
dost-arkadaş
Duru-Berrak
eIbise -esbap
emniyet-güven
Esir-Tutsak
fakir-yoksul
gezmek-seyran etmek
qüç -kuvvet
hasım-düşman
hasret-özIem
hatıra-anı
hediye- armağan
hekim- doktor
hısım-akraba
ırmak-nehir
idadi – Iise
idare – yönetim
ihtiyaç-qereksinim
ihtiyar-yaşIı
İIave-Ek
imkân-olanak
İmtihan-Sınav
istikbaI – qeIecek
işçi-ameIe
KaIp-Yürek
kirIi-pis
Kıyı – kenar
kuvvetIi-qüçIü
küçük-ufak
matem-yas
medeniyet-uygarlık
mesele-sorun
Meydan-AIan
misafir- konuk
MuaIIim-Öqretmen
okuI- mektep
önder -Iider
Öykü-Hikâye
probIem-sorun
resim- fotoqraf
rüştiye—ortaokuI
Rüya-Düş
Sebep-Neden
sene-yıI
sevinç-mutIuIuk
sevinçIi-neşeIi
Sıfat-Önad
sınav-imtihan
siyah-kara
soru-suaI
sorumIuIuk- mesuIiyet
Sözcük-KeIime
traktör -motor
tümce- cümIe
uIu- yüce
uIus- miIIet
uyqarIık—medeniyet
vasıta-araç
vazife-qörev
veteriner-baytar
Yanıt-Cevap
YaşIı- ihtiyar
yeI-rüzqar
yetenek- beceri
yetenek—kabiIiyet
yoksul-fakir
yöntem-metot
yıI-sene
yıImak-bıkmak
yıImak- bırakmak
Yurt-Vatan
zelzele-deprem
zırnık-meteIik

Alfabetik Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Eş Anlamlı (Anlamdaş Kelimeler) - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

Derya Sert20 Mayıs 2018

abla / büyük bacı
ad / isim
ada / aral / simek
aday / namzet
adres / unvan
ağırlık / salmak
ahize / destek
aile / kodak / odbaşı
akraba / kohum
akşam vakti / akşam çağı
akşama kadar / akşamacan
alan / saha
amaç / maksat
amca / emmi
anayasa / esas kanun
anı / hatıra
anıt / estelik
anlam / mana
anne / ana
ansızın / gafleten
anten / sırgavıl
araba / kölük
araç / vasıta
arka / dal
arkadaş / dost / tomdaş / yoldaş
aşama / merhale
ataerkil / atahakan
avukat / aklavcı
ayna / güzgü
ayrıcalık / imtiyaz
baba / ata
bağımsız / azat
bakan / nazır
barış / sulh
başarı / muvaffakiyet
başarılı / muvaffak
başbakan / başnazır
başhekim / başsagan
başkan / sadır
başkan yardımcısı / sadır muavini
batı / garp
bazı / ayrım
bebek / körpe
beklemek / gözlemek
bellek / yaddaş
benzemek / okşamak
beri / bu yana
bilgi / malumat
bilimsel / bilimlik / ilmî
bilinç / şuur
biraz / bir balaca
bireysel / şahsi
birkaç / bir niçe
birlikte / birge
bitki / ösümlük
bulmak / tapmak
buzdolabı / buzlatka / soğutucu
büyük / ülken
ceviz / koz / yangak
ciddi / salmaklı
cumhurbaşkanı / reisicumhur
çeşitli / muhtelif
çikolata / itimil
Çin / Hıtay
çocuk / uşak
dal / budak
dalga / tolkun
dayanıklı / devamlı
değerli / kıymetli
değinmek / dokunmak / temas etmek
deneyim / tecrübe
ders / çimke
dipnot / esletme
direkt / birbaşa
dizge / jüye
doğa / tabiat
dogal / tabii
doğu / şark
domates / kızanak
dondurma / buzkaymak
dönem / devir
durum / yağday
duygusal / duygulu / hissî
düğün / toy
dünya / cihan
düzey / seviye
eğitim / terbiye
ekmek / çörek / nan
ekonomi / denlik
elektrik / çıngı
elektron / çınca
elektronik / çıncalık
elverişli / müsait
erkek / kişi
eş anlamlı / müteradif
eşit / beraber
etki / tesir
fakat / birak
fake / feyk / gastan
feminist / hatuncu
feminizm / hatunculuk
fena / yaman
film / yanka
fiyat / paha
fotoğraf / kılık / yaçın
frekans / tezlik
genç / civan / yaş
genel / yalpı
genellikle / umumen
gibi / teki
gizli / yaşırın
görev / vazife
gram / ağram
grup / türküm
gündem / gün tertibi
güney / cenup
güvenli / tehlikesiz
güvenlik / tehlikesizlik
hafif / yüngül
hafta / yedil
hapsane / türme
hasta / kesel
hava / tenek
hayvan / döngül
hekim / sagan
helikopter / buralak / dikuçar
hemşire / tıp bacısı
her zaman / hemişe
herkes / hamı
hırsız / oğru
hristiyan / nasrani
içerik / mazmun
iletişim / alaka
ilgi / alaka
ilgili / bağlı
ilginç / meraklı
ilişki / alaka
ilişkin / değişli
ilk / birinci
ilk olarak / evvela / evvelce
ilkbahar / köklem
ilkokul / iptidai mektep
imza atmak / kol çekmek
incelemek / tekşirmek
isyan / kozgalan
iş birliği / emektaşlık
iyi / yakşı
kadın / ayal
kamera / sınalga
kamp / düşerge
kanal / arna
kapsama alanı / ihata dairesi
kapsamak / ihata etmek
karı / avrat
karşılaştırmak / salıştırmak
karşın / karamazdan
kavram / mefhum
kedi / göcen / pişik
kendi / öz
kendisi / özü
kez / defa
kısım / hisse
kıvırcık / cingelek
kız kardeş / bacı / simil
kilit / kıfıl
kilo / geli
kilometre / çağrım
kimlik / hüviyet
kişi / şahıs / nefer
kitlesel / kütlevi
kolay / asan
konu / mevzu
konuşmak / danışmak
korna / fit
koşul / şart
kötü / pis
kullanmak / işletmek
kural / kaide
kurtarmak / halas etmek
kurtulmak / halas olmak
kurul / heyet
küçük / balaca
kürtaj / uşak salma
lehçe / ağgan
lider / kösem
makine / kılga
masal / nağıl
mercimek / yasmık
merdiven / pilleken
merkez / ortalık
meydana gelmek / baş vermek
mide / aşkazan
milyon / pekmen
morg / ölühane
mühendis / kıvcı
müşteri / haridar
nasıl / nice
ne zaman / haçan
nedeniyle / sebebiyle
nicelik / kemiyet
nitelik / keyfiyet
nokta / çekit
nostalji / eslem
nostaljik / eslemli
o zaman / onda
okul / mektep
olağanüstü / fevkalade
olasılık / ihtimal
olay / hadise / vaka
oluşmak / teşekkül tapmak
oluşturmak / teşkil etmek
operasyon / ameliyat
oran / nispet
organ / kılgan / uzuv
otel / konakçı
oy / avaz / rey / ses / tavış
oyuncak bebek / kavırçak
öğle / günorta
öğle vakti / günorta çağı
öğrenci / okuvcu
öğrenim / tahsil
öğretim / talim
öğretmen / muallim
öksürmek / yötelmek
öksürük / yötel
ön / kabak
önce / evvel
önder / yolbaşçı
önem / ehemmiyet
önemli / mühim
örgüt / uyuşma
örneğin / mesela
özel / hususi
özel olarak / özellikle / hususen
özgü / mahsus
özgün / özünemahsus
özgür / erkin / hür
özgürlük / erkinlik / hürriyet
para / akçe / pul
pazar günü / yekşembe günü
pazartesi / düşembe
penguen / karabat
plaj / çimerlik
plan / jospar
polis / sakçı
politik / siyasi
politika / siyaset
program / bağdarlama
proje / joba
radyo / ünalgı
rağmen / karamazdan
saat / sögen
sabah / seher
sabah erkenden / seher tezden
sabaha kadar / seherecen
sadece / tekçe
sağlamak / temin etmek
sahip / iye / malik
sahte / gastan
saldırgan / tecavüzkâr
saldırı / hücum
saldırmak / hücum etmek
salı / seşembe
satranç / şahmat
savaş / harp / muharebe / vuruş
savunma / müdafaa
seçim / saylav / seçki
seçmek / saylamak
seçmen / saylavcı
selfie / görçek / özçekim / özçekmiş
sene / yıl
sergi / görkezme
serin / salkın
seyir / temaşa
seyirci / temaşabin / temaşacı
sıcak / isti
sık sık / tez tez
sınav / imtihan
sigara / çilim
sigara içmek / çilim çekmek
silgi / öçürge
sinyal / çınav
sistem / dizim
sivilce / sızanak
sol / çep
sonra / keyin
sonuç / netice
soru / sual
sorumlu / cevapdih / mesul
sorumluluk / mesuliyet
soruşturma / tahkikat
soyut / mücerret
söylemek / ayıtmak
söz konusu / mevzubahis
sözcük / kelime
sunmak / takdim etmek
süre / müddet
süreç / vetire
şarkıcı / aydımcı / muganni
şimdi / hazır
şoför / haydavcı / sürücü / yöndemci
şu anda / şu tapta
tablo / keste
takvim / dallık / gündizme
tanışmak / tanış olmak
taraf / taman
tarafından / tamanından
tarihçi / müverrih
tatil / dem alış
tavşan / kuyan
tedavi / mualece
tekrar / kaytadan
tekrar tekrar / kayta kayta
telefon / alısün / çınka
televizyon / sınalgı
temel / özül
toplum / cemiyet
toplumsal / içtimai
tören / merasim
trafik / yol hareketi
trafik magandası / otoş
trafik polisi / yol sakçısı
tüm / tutuş
ulusal / ulusluk
uluslararası / beynelhalk / halkara
ücret / vergin
üçgen / üçbucak
üniversite / birdem
üretici / öndürücü
üretmek / öndürmek
ürün / önüm
üye / aza
vantilatör / yelletke
varlıklı / varlı
ve / ma
video / sın
Viyana / Beç
web / tor
web sayfası / tor beti
yabancı dil / çet el dili
yanıt / cevap
yanıtlamak / cevaplamak
yapay / suni
yardım / kömek
yarın / sabah
yasak / kadağan
yasal / kanuni
yaşam / durmuş
yatay / ufki
yavaş / asta
yavru / bala
yaya / piyade
yeni / taze
yeniden / tazeden
yenilik / tazelik
yer / orun
yetenek / kabiliyet
yıl / sene
yönetici / idareci
yönetim / idare
yönetmek / idare etmek
yurt dışı / çet el
zengin / bay
zor / çetin / kıyın
zorunlu / mecburi
züğürt / kembağal

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Ninniler

Ninniler 04 Aralık 2019

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Ahlak Yurdumuz uçsuz bucaksız Kişisel eşyalarımızın önemi nedir? Toplumda ve okulda uymamız gereken demokratik uygulamalar nelerdir? Öküzün altında buzağı aramak deyiminin anlamı nedir? Rota virüsü nedir? Belirtileri nelerdir?

FACEBOOK'TA BİZ

Online İlkokul

Hoşgeldiniz

Online İlkokul Sanal Alemin İlkokulu - Tüm Hakları Saklıdır