Ana Sayfa
Akrostiş Şiirler
Araştırma Ödevleri
Belirli Günler Haftalar
Bilmeceler
Bilişim Bilgisayar
Burçlar ve Astroloji
Çizgi Çalışmaları
Ders Planları
Deyimler
Etkinlikler / Ev Ödevleri
Fıkralar
Haberler
Hikâyeler
İletişim
İlkokuma Yazma
İlk Yardım
Kelimeler Kavramlar
Kıssadan Hisseler
Kim Kimdir?
Kurslar / Egzersizler
Masallar
Meb Yönetmelikler
Müzikler
Ninniler
İsimler ve Anlamları
Okul Şarkıları
Oyunlar
Online Testler
Öğretmenin Dosyası
Rüya Yorumları
Rehberlik Servisi
Sağlık ve Yaşam
Site Haritası
Sosyal Kulüpler
Sözlük
Şiirler
Tatlı Tarifleri
Verimli Çalışmak
Yazılılar
Yemek Tarifleri
Ziyaretçi Defteri

***Online İlkokul Bilgi Kanalı***
Telefonunuzun Dinlendiğini Nasıl Anlarsınız?
Yeni kimliklerin basımı başladı

Misvak Kullanmanın Faydaları

Öğretmen Atama Kontenjanları 2014

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

2014-2015 Eğitime Hazırlık Ödeneği

2014-2015 Senebaşı Seminer Konuları

E-Okul Teog sonuçları yayınlandı

Teog Özel Okul Destekleri

Teog Lise Yerleştirme Sonuçları

Işid'in arkasında kimler var?

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ KELİMELER)

Örnekler

kara - siyah

sene - yıl

fiil - eylem

kelime - sözcük

ulaşmak - varmak

Eşanlamlı, anlamdaş veya sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcükler.

Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

  kıymet-değer,
  cevap-yanıt,
  sene-yıl,
  medeniyet-uygarlık,
  imkân-olanak,
  acele-ivedi,
  zelzele-deprem,
  yoksul-fakir,
  misafir-konuk,
  sınav-imtihan,
  yöntem-metot,
  mesele-sorun,
  vasıta-araç.

Öztürkçe kelimeler arasında da eşanlamlılık olabilir:

  deprem - yer sarsıntısı

Eşanlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eşanlamlı fiiller de mevcuttur:

  saklamak - gizlemek,
  duymak - işitmek

Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.

Kısmen Eşanlamlılık

Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eşanlamlı olabilir:

  Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.

  Okulda bugün fotoğraf çekimi var.

Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eşanlamlı görevi üstlenmiştir ancak "Bugün okuldaki suluboya resim sergisini gezmeye gideceğim." cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.

Bazı anlamları aynı olan sözcüklere örnek olarak şunlar verilebilir:

  koymak - bırakmak,
  göz - çekmece,
  gezmek - dolaşmak,
  doğru - gerçek

  Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

  Eş Anlamlı Sözcükler

  mabet <——-> tapınak
  macera <——-> serüven
  madde <——-> nesne, özdek
  maddi <——-> özdeksel, tensel
  mafsal <——-> eklem
  mağlubiyet <——-> yenilgi
  mahalli <——-> yerel, yöresel
  mahdut <——-> sınırlı, sayılı
  mahiyet <——-> nitelik
  mahrek <——-> yörünge
  mahrum <——-> yoksun
  mahsul <——-> ürün
  mahzur <——-> sakınca
  makam <——-> orun
  makbuz <——-> alıntı
  malum <——-> bilinen
  malumat <——-> bilgi
  malzeme <——-> gereç
  mana <——-> anlam
  manasız <——-> anlamsız
  manevi <——-> içsel, tinsel
  mani <——-> engel
  manzara <——-> görünüm, bakacak
  marifet <——-> bilgi
  masraf <——-> gider
  matbu <——-> basılı
  matbuat <——-> basın
  materyalist <——-> özdekçi
  materyalizm <——-> özdekçilik
  mazbata <——-> tutanak
  mecbur <——-> yükümlü
  mecburi <——-> zorunlu
  mecburiyet <——-> yükümlülük, zorunluluk
  meçhul <——-> bilinmeyen
  medeni <——-> uygar
  medeniyet <——-> uygarlık
  mekan <——-> yer
  meleke <——-> yeti, yordam
  melodi <——-> ezgi
  memnun olmak <——-> gönenmek, kıvanmak
  memnuniyet <——-> kıvanç, sevinç
  memur <——-> işyar, işgören, görevli
  menfii <——-> eksi (tıp), olumsuz
  merasim <——-> tören
  merhamet <——-> acıma
  mesaj <——-> ileti, bildiri
  mesela <——-> sözgelişi, örneğin, sözgelimi
  mesele <——-> sorun
  mesken <——-> konut
  meslek <——-> öğreti (Felsefe), uğraş
  mesul <——-> sorumlu
  mesuliyet <——-> sorumluluk
  mesut <——-> mutlu
  metafizik <——-> doğa ötesi
  methiye <——-> övgü
  metot <——-> yöntem
  metro <——-> altulaşım
  metropol <——-> anakent, başyurt
  mevcudiyet <——-> varlık
  mevcut <——-> var
  mevzu <——-> konu
  mevzubahis <——-> söz konusu
  meydan <——-> alan
  meyil <——-> eğilim, eğim, özlem
  mezar <——-> gömüt
  meziyet <——-> artam
  mikyas <——-> ölçek
  militan <——-> vurucu
  milli <——-> ulusal
  minimum <——-> azın
  miras <——-> kalıt
  misafir <——-> konuk
  misal <——-> örnek
  mısra <——-> dize
  mistisizm <——-> gizemcilik
  mizansen <——-> oyun düzeni, sahneye koyma
  modern <——-> çağıl, çağdaş
  monoton <——-> tek düze
  montaj <——-> kurgu
  monte etmek <——-> kurmak, kurup takmak
  moral <——-> içgücü
  muadil <——-> denk, denktaş
  muafiyet <——-> bağışıklık
  muamele <——-> işlem
  muasır <——-> çağdaş
  muayene etmek <——-> sınamak, yoklamak
  muayyen <——-> belirli
  mucit <——-> bulucu, türetmen
  mucize <——-> tansık
  muhabere <——-> iletişim, yazışma
  muhacir <——-> göçmen
  muhafazakar <——-> tutucu
  muhalefet <——-> karşıcılık
  muhit <——-> çevre
  muhit <——-> ortam
  muhtaç olmak <——-> gereksemek
  muhtar <——-> özerk
  muhtelif <——-> ayrışık
  muhtemel <——-> olası
  muhteşem <——-> görkemli
  muhteva <——-> içerik
  mukabil <——-> karşılık
  mukadderat <——-> yazgı, alın yazısı
  mukamele <——-> karşılık
  mukavemet <——-> direnç, direnme
  mukayese <——-> karşılaştırma
  muntazam <——-> düzgün
  mutaasıp <——-> bağnaz
  muteber <——-> saygın
  mutemet <——-> güvenilir kişi
  mutlak <——-> salt
  muvazene <——-> denge
  mübadele <——-> değişim
  mübarek <——-> kutlu
  mücadele <——-> savaşım
  müdafaa <——-> savunma
  müddet <——-> süre
  müessese <——-> kurum
  müessir <——-> etken, etkili
  mühim <——-> önemli
  müjde <——-> muştu
  mükafaat <——-> armağan, ödül
  mükellef <——-> yükünmlü
  mükellef <——-> yükümlü
  mükemmel <——-> yetkin
  mülkiyet <——-> iyelik
  mülteci <——-> sığınmacı
  mümbit <——-> bitek, verimli
  mümkün <——-> olabilir
  münasebet <——-> bağıntı
  münderecat <——-> içindekiler
  münekkit <——-> eleştirmen
  münhani <——-> eğri
  müphem <——-> belirsiz
  müsabaka <——-> yarışma
  müsamaha <——-> hoşgörme
  müsamere <——-> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
  müspet <——-> olumlu
  müstenkif <——-> çekimser
  müstesna <——-> ayrıksı, ayral, ayrı
  müşahit <——-> gözlemci
  müşerref olmak <——->
  müşfik <——-> sevecen
  müşterek <——-> ortaklaşa
  mütareke <——-> bırakışma
  müteharrik <——-> devingen
  mütenazır <——-> bakışan, birbirinr bakan
  mütercim <——-> çevirmen
  müessir <——-> etken, etkili
  mühim <——-> önemli
  müjde <——-> muştu
  mükafaat <——-> armağan, ödül
  mükellef <——-> yükünmlü
  mükellef <——-> yükümlü
  mükemmel <——-> yetkin
  mülkiyet <——-> iyelik
  mülteci <——-> sığınmacı
  mümbit <——-> bitek, verimli
  mümkün <——-> olabilir
  münasebet <——-> bağıntı
  münderecat <——-> içindekiler
  münekkit <——-> eleştirmen
  münhani <——-> eğri
  müphem <——-> belirsiz
  müsabaka <——-> yarışma
  müsamaha <——-> hoşgörme
  müsamere <——-> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
  müspet <——-> olumlu
  müstenkif <——-> çekimser
  müstesna <——-> ayrıksı, ayral, ayrı
  müşahit <——-> gözlemci
  müşerref olmak <——->
  müşfik <——-> sevecen
  müşterek <——-> ortaklaşa
  mütareke <——-> bırakışma
  müteharrik <——-> devingen
  mütenazır <——-> bakışan, birbirinr bakan
  mütercim <——-> çevirmen
  mütevellit <——-> doğmuş, doğan, ileri gelen
  müttefik <——-> bağlaşık
  müzakere <——-> görüşme
  naçar <——-> umarsız
  nadir <——-> azrak
  nakil <——-> iletme
  nakliyat <——-> taşıma
  namzet <——-> aday
  nasihat <——-> öğüt
  natamam <——-> bitmemiş, eksikli
  natüralizm <——-> doğacılık
  natürmort <——-> ölüdoğa
  nazari <——-> kuramsal
  nazariye <——-> kuram
  nazım <——-> koşuk
  nebat <——-> bitki
  neolozizm <——-> yeni tüketim
  nesil <——-> kuşak
  nesir <——-> düzyazı
  neşriyat <——-> yayın
  netice <——-> sonuç
  nevale <——-> azık
  nizam <——-> düzen
  nomanklatör <——-> adlar dizisi
  norm <——-> ölçü
  normal <——-> düzgüsel (Fels)
  nöbet <——-> keşik
  nötr <——-> yansız, etkisiz
  nutuk <——-> söylev
  nüfuslu <——-> sözü geçen
  objektif <——-> nesnel
  obstrüksiyon <——-> engel
  odyo vizer <——-> gör-işit
  oportinist <——-> günoğlu
  optimist <——-> iyimser
  organizasyon <——-> örgütlenme
  orijin <——-> köken
  oryantalist <——-> doğu bilimci
  otobüs <——-> genbinit
  otokton <——-> yerli
  otomat <——-> özdevimsel
  otonom <——-> özerk
  otonomi <——-> özerklik
  otopsi <——-> gözlegörü
  otorite <——-> yetke
  otostop <——-> durbinit
  ömür <——-> yaşam
  panel <——-> açık oturum
  panik <——-> ürkü
  pansiyon <——-> barıncak
  parantez <——-> ayraç
  pasaport <——-> geçişlik
  pasif <——-> eylemsiz
  psikanaliz <——-> ruh çözümü
  rabıta <——-> bağlantı
  radikal <——-> köktencilik
  radyasyon <——-> ışınım
  rağmak <——-> karşın
  rakım <——-> yükselti
  randevu <——-> buluşma
  rapor <——-> yazanak
  rasat <——-> gözlem
  rasyonalizm <——-> usculuk
  rasyonel <——-> ussal
  reaksiyon <——-> tepki
  reaktör <——-> yazımcı
  realite <——-> gerçek, gerçekçilik
  reanimasyon <——-> canlandırma
  redaksiyon <——-> yazımlama
  reel <——-> gerçek
  refah <——-> gönenç
  reform <——-> düzeltim
  regülatör <——-> düzelteç
  regüle etmek <——-> düzenlemek
  reha <——-> kurtuluş, kurtulma
  rekolte <——-> toplam ürün
  rekor <——-> erişim
  rekortmen <——-> erişmen
  repertuvar <——-> sorumluluk
  restorasyon <——-> onarım
  revalüasyon <——-> değer yükseltimi
  revizyon <——-> gözden geçirme
  reyon <——-> sergen
  rezerv <——-> biriki
  rotatif <——-> döner-basar
  rüşt <——-> ergenlik
  rütbe <——-> aşama
  rüya <——-> düş
  sabit <——-> durağan
  sade <——-> arı, yalın
  safha <——-> evre, aşama, kesim
  sahip <——-> iye
  sahiplik <——-> iyelik
  sahte <——-> düzmece
  sakin <——-> dingin, dural
  salim <——-> esen
  samimi <——-> içten
  samimiyet <——-> içtenlik
  sansür <——-> sıkıdüzen
  sarahat <——-> açıklık, belginlik
  sarih <——-> açık, bergin
  sathi <——-> yüzeysel
  sebat <——-> direşim
  sebep <——-> neden
  sefer <——-> kez
  seka <——-> anlak, anlayış
  sekreter <——-> yazman
  sekte <——-> durgu
  sektör <——-> kesim
  selahiyet <——-> yetkin
  self-servis <——-> buyur-al
  sema <——-> gök, gökyüzü
  sembol <——-> im, simge
  sembolik <——-> simgesel
  semere <——-> verim
  sempozyum <——-> bilimsel toplantı
  sentetik <——-> bileşik
  sentez <——-> bireşim
  serbest <——-> özgür
  serdetmek <——-> ileri sürmek
  serlevha <——-> başlık
  sermaye <——-> anapara
  serzeniş <——-> çıkışma, başa kakma
  seviye <——-> düzey
  seyahat <——-> gezi
  seyyah <——-> gezgin
  seyyar <——-> gezici
  sezon <——-> sürem
  sıhatli <——-> sağlıklı, esen
  sıhhat <——-> esenlik
  sihir <——-> büyü
  sihirli <——-> büyülü
  silüet <——-> karaltı
  simetri <——-> bakışım
  simetrik <——-> bakışımlı
  sır <——-> giz
  sırf <——-> salt
  sistem <——-> dizge
  sistematik <——-> dizgesel
  sistemli <——-> dizgisel
  siyasi <——-> siyasal
  slogan <——-> savsöz, çarpıcısöz
  sohbet <——-> söyleşi
  sosyal <——-> toplumsal
  sosyalist <——-> toplumcu
  spekülasyon <——-> vurgunculuk
  spitualist <——-> tinseler
  staj <——-> yetişim
  stajyer <——-> yetişmen
  standardize <——-> ölçüm
  statüko <——-> sürerdurum
  stil <——-> yoldam
  stok <——-> yığın
  sual <——-> soru
  subjektif <——-> öznel
  suistimal <——-> kötüye kullanma, yolsuzluk
  sulh <——-> barış
  suni <——-> yapay
  sükut <——-> susku
  sükünet <——-> dinginlik, durallık
  sürealizm <——-> gerçeküstücülük
  şaheser <——-> başyapıt
  şahsi <——-> kişisel
  şaibe <——-> leke, kir
  şair <——-> ozan
  şart <——-> koşul
  şartlanmak <——-> koşollanmak
  şeffaf <——-> saydam
  şehir <——-> kent
  şehvet <——-> kösnü
  şekil <——-> biçim, örnek
  şekilcilik <——-> biçimcilik
  şey <——-> nesne
  şiddet <——-> azış, yeğinlik
  şifre <——-> gizyazı
  şifrelemek <——-> giz yazıya çevirmek
  şikayet <——-> yakınma
  şoför <——-> sürücü
  şuur <——-> bilinç
  şüphe <——-> kuşku
  taarruz <——-> saldırı
  taassup <——-> bağnazlık
  tabaka <——-> katman
  tabii <——-> doğal
  tafsilat <——-> ayrıntı
  tahakkuk <——-> gerçekleşme
  tahayyül etmek <——-> imgelemek
  tahkikat <——-> soruşturma
  tahmin <——-> kestirme, önkestirme
  tahsil <——-> öğrenim
  tahsisat <——-> ödenek, karşılık
  takaddüm <——-> öncellik
  takat <——-> güç
  takibat <——-> kovuşturma
  takip etmek <——-> izlemek, kovuşturmak
  taklit <——-> yansılamak, öykünmek
  takribi <——-> yaklaşık
  taksim <——-> bölme
  taktim etmek <——-> sunmak
  talep <——-> istek
  tali <——-> ikincil
  talimat <——-> yönerge
  tamim <——-> genelge
  tamir <——-> onaraım
  tansiyon <——-> gerilim, kan basıncı
  tanzim etmek <——-> düzenlemek
  tarafsız <——-> yansız
  taraftar <——-> yandaş
  tarif <——-> tanım
  tarif etmek <——-> tanımlamak
  tarz <——-> biçim
  tasarruf <——-> artırma, tutum, kullanım
  tasavvur <——-> tasarım
  tasdik <——-> onay, onaylama
  tasvip etmek <——-> onamak, uygun bulmak
  tatbik <——-> uygulama
  tatbiki <——-> uygulamalı
  tatil <——-> dinlence
  tatil etmek <——-> boşlamak, işletmemek, durdurmak
  tatmin <——-> doyum, doygunluk
  tatmin <——-> doyurmak
  tatminkar <——-> doyurucu
  taviz <——-> ödün
  tavsiye <——-> öğüt, öğütleme
  tayin <——-> atama, belirleme
  tebliğ <——-> bildiri
  tecavüz <——-> saldırı
  techizat <——-> donatım
  tecil <——-> erteleme
  tecrit <——-> soyutlama
  tecrübe <——-> deneyim, sınama, deney
  tedbir <——-> önlem
  tedbirli <——-> önlemli
  tedricen <——-> azar azar, yavaş yavaş
  tedris <——-> öğretim
  tedvir etmek <——-> yönetmek
  teferruat <——-> ayrıntı (lar)
  teferruat <——-> ayrıntılar
  tefrik <——-> ayrım
  tehlike <——-> çekince
  tekabül <——->
  tekamül <——-> evrim
  teklif <——-> öneri
  tekniker <——-> uygulaman
  teknisyen <——-> uygulaman
  teknoloji <——-> uygulayımbilim
  teknotrat <——-> uyguyımcı
  tekrar <——-> yineleme
  teksif etmek <——-> yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
  tekzip etmek <——-> yalanlamak
  telaffuz <——-> söyleyiş, söyleniş
  teledinamik <——-> uzdevimsel
  teleferik <——-> uzaşar
  telefon <——-> seslek
  telegraf <——-> uzyazar, uzyazım
  telekomand <——-> uzgüdüm
  teleks <——-> uzyazım
  telemekanik <——-> uzaktarım
  telemetri <——-> uzölçer
  teleobjektif <——-> uzmercek
  telepati <——-> uzsezim, uzsezinim
  teleskop <——-> uzgözlük
  teletayp <——-> uzayazım
  televizyon <——-> uzgöreç, uzgörüm
  temas <——-> değinme, değinim
  teminat <——-> güvence
  teneffüs <——-> solunum
  tenkit <——-> eleştiri
  tenvir <——-> aydınlatma
  tenzilat <——-> indirim
  teori <——-> kuram
  teorik <——-> kuramsal
  tereddüt etmek <——-> duraksamak
  terkip <——-> bileşim
  terminoloji <——-> terimler dizgesi
  terör <——-> yılgı, yıldırı
  terörist <——-> yıldırgan
  tertip <——-> düzen, düzenleme
  tesadüf <——-> rastlantı
  tesisat <——-> döşem
  tespit etmek <——-> saptamak
  teşebbüs <——-> girişim
  tetkik <——-> incelem
  tevhit <——-> birleştirme
  tez <——-> sav
  tezahürat <——-> gösteri
  tezat <——-> karşıtlık
  ticaret <——-> tecim
  tolerans <——-> hoşgörü
  trajik <——-> ağlatısal
  tranformatör <——-> değiştirgen
  transfer <——-> aktarma, geçirme
  transplantasyon <——-> örgen aktarımı
  travers <——-> tabanlık
  turist <——-> gezgin
  turistik <——-> gezinsel
  turizm <——-> gezim
  turne <——-> gezme, gezim
  ufuk <——-> çevren
  umumi <——-> genel
  unsur <——-> öğe
  ümmi <——-> okumamış
  ünite <——-> birim
  ünsiyet <——-> alışıklık, tanışıklık
  vantilatör <——-> yelleç
  vasıf <——-> ayırt, nitelik
  vasıta <——-> araç
  vazgeçmek <——-> caymak
  vazife <——-> görev
  vaziyet <——-> durum, konum
  vazo <——-> çiçeklik
  vecibe <——-> ödev
  vehamet <——-> korku, tehlike
  veraset <——-> kalıtım, soyaçekim
  veya <——-> yada
  vicdan <——-> duyunç
  viratör <——-> sarsaç
  viyadük <——-> aşıt
  vize <——-> görüldü
  vizite <——-> görüm, görüm parası
  yahut <——-> yada
  zabit <——-> subay
  zabitan <——-> subaylar
  zafer <——-> utku
  zan <——-> sanı
  zarar <——-> dokunca
  zaruret <——-> yoksulluk, zorunluk, zorunluluk
  zaruri <——-> zorunlu
  zaviye <——-> açı
  zayi <——-> yitik
  zevk <——-> beğeni
  zihin <——-> an
  zihniyet <——-> düşünce

  barış- suIh
  resim- fotoqraf
  çabuk – tez
  araç – vasıta
  Sıfat-Önad
  Ad-İsim
  MuaIIim-Öqretmen
  Duru-Berrak
  Meydan-AIan
  Deprem-ZeIzeIe

  qezmek-seyranetmek
  fakir-yoksuI
  cet- ata
  hatıra-anı
  doktor-hekim
  cevap-yanıt
  veteriner-baytar
  yıI-sene
  ihtiyaç-qereksinim
  sene-yıI
  traktör -motor
  ayakkabı-kundura
  matem-yas
  İmtihan-Sınav
  rüştiye—ortaokuI
  yetenek—kabiIiyet
  uyqarIık—medeniyet
  abide-anıt
  okuI- mektep
  hekim- doktor
  uIu- yüce
  hatıra- anı
  hediye- armaqan
  yıI -sene
  misafir- konuk
  sevinçIi-neşeIi
  cimri-pinti
  ırmak-nehir
  dost-arkadaş
  vazife-qörev
  hasret-özIem
  emniyet-qüven
  çaqrı-davet
  probIem-sorun
  siyah-kara
  soru-suaI
  cevap-yanıt
  yeI-rüzqar
  işçi-ameIe
  sevinç-mutIuIuk
  Rüya-Düş
  Aş-Yemek
  Doqa-Tabiat
  Esir-Tutsak
  Vazife-Görev
  Öykü-Hikâye
  İIave-Ek
  istikbaI – qeIecek
  yetenek- beceri
  YaşIı- ihtiyar
  siyah- kara
  okuI- mektep
  önder-Iider
  hısım-dost
  hasım-düşman
  ana-temeI-esas
  diIek-istek-arzu
  armaqan-hediye
  cimri-pinti
  öqrenci-taIebe
  öqretmen-muaIIim
  dizi-sıra
  zırnık-meteIik
  siyah- kara
  önder -Iider
  hısım- dost
  qüç -kuvvet
  dizi- sıra
  Kıyı – kenar
  tümce- cümIe
  akıI- us
  uIus- miIIet
  asır- yüzyıI
  yıImak- bırakmak
  imtihan-sınav
  küçük-ufak
  ihtiyar-yaşIı
  kirIi-pis
  kuvvetIi-qüçIü
  çabuk-aceIe
  yıImak-bıkmak
  atik-seri
  resim- fotoqraf
  eIbise -esbap
  Yurt-Vatan
  Yanıt-Cevap
  Tümce-CümIe
  UIus-MiIIet
  Sözcük-KeIime
  İhtiyar-YaşIı
  Sebep-Neden
  Arzu-İstek
  KaIp-Yürek
  uyqarIık- medeniyet
  idare – yönetim
  idadi – Iise
  sorumIuIuk- mesuIiyet
  dam- çatı
  abece – aIfabe
  deva – iIaç

MASALLAR Masal-hikâye okumak, dinlemek, anlatmak insanı dinlendirir. Hayata dair yaklaşımlarını gerçekçi yapar ve düşünce ufkunu açar. Bu kısacık masalları okurken-dinlerken belki de beş dakikalık bir vaktinizi alacağız ama çok katkılarımızın olacağından eminiz. İlgili bağlantılara tıklayarak birbirinden güzel masalları okumaya başlayabilirsiniz. http://www.onlineilkokul.com/masal/kirmizi_baslikli%3bkiz.jpgHİKÂYELER Hikâye-masal okumak, dinlemek, anlatmak insanı dinlendirir. Hayata dair yaklaşımlarını gerçekçi yapar ve düşünce ufkunu açar. Bu kısacık hikâyeleri okurken belki de beş dakikalık bir vaktinizi alacağız ama çok katkılarımızın olacağından eminiz. İlgili bağlantılara tıklayarak birbirinden güzel hikâyeleri okumaya başlayabilirsiniz.
FIKRALAR Fıkralar hayatımızda önemli bir yer tutar. Bazen bir fıkra ile eğlenirken, aslında önemli bir meseleyi de öğrenmiş oluruz. Ya hazır cevap vardır fıkralarda, ya da espritüel bir yaklaşım vardır olaylara. İnsana faydası olmayan, içinde mânâ bulunmayan, gayriahlâki anlatılar fıkra olamaz. BİLMECELER Yepyeni bilmeceler öğrenmek ister misiniz? Arkadaşlarınıza bilmeceler sorup eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Farklı bilmecelere ulaşmak için bizi takip edin.
ŞİİRLER Şiir okumak, dinlemek, ezberlemek insana ayrı bir haz verir, kelime hafızasını zenginleştirir, diksiyonunu güçlendirir, zihnini açar. Bu sayfada en güzel şiirleri sizler için hazırladık. İster güzel şiir okuma çalışması yapın, isterseniz ezberlemeye çalışın. Ayrıca akrostiş şiirleri de okuyabilirsiniz. MÜZİKLER Müzik dinlemek ya da müzik yapmak insana ayrı bir haz verir. Müzik de amaca giden yolda bir araçtır. Hem bu araç ile dinlenip eğlenirken hem de müzik ile istediğimiz mesajı verebiliriz. Öyle ise müzik de bizden memnun olsun temennisiyle, onu iyi kullanalım ki, bizden şikayetçi olmasın.
ONLİNE TESTLER Sınavlara hazırlanmak için ya da test çözme alışkanlığı edinmek için ya da soru çözme hızımızı artırmak için kendimizi geliştirebiliriz. online testler sayfamıza giderek hemen çalışmaya başlayın ve ihtiyacınıza uygun testleri çözerek soru çözme hızınızı artırın. Tüm imtihanlarınızda hayırlı başarılar elde etmeniz temennisiyle, başarılar. :) OYUNLAR Boş zamanlarımızda oyun mu oynarız, yoksa oyun için ayırdığımız zamanlar boşa mı gidiyor? Peki oyun deyince niçin çocuklar hatırlanıyor da, oyun oynayan bir yetişkin yadırganıyor? Çocuklarımıza değer veriyorsak oynamalarına imkân verelim ve onlarla birlikte oyunlar oynayalım.
ARAŞTIRMA ÖDEVLERİ Öğretmeniniz araştırma ödevi hazırlamanızı yaşamınızı çekilmez kılmak için istememiştir. Okulda öğrendiğiniz her şey, araştırma ödevinizle edindiğiniz her beceri sizin için oldukça değerli olacaktır.
Araştırma ödevinizin başarısı problemin ve elde edilen sonuçların anlaşılırlığına bağlıdır.
BİLİŞİM BİLGİSAYAR Bilgisayar ve ardından internet teknolojileri hayatımızın önemli bir kısmını işgal eder oldu. Bu durumda kendimizi bu alanda da yeterli hâle getirebilirsek ne mutlu bize. Bilgisayar, internet, bilişim, vb. teknik sorunlar, ilgili konular, muhtemel arızalar, gerekli bilgiler için ilgili bağlantılara tıklayarak faydalanabilirsiniz. İLKOKUMA YAZMA İlkokuma ve Yazma Çalışmaları için yandaki resmin üstüne tıklayın. Hem eğlenin hem de okuma ve yazmayı öğrenin. Öğrenirken eğlenin, eğlenirken öğrenin.